BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXIII SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 29 listopada 2021 roku o godz. 1230 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XXIII sesji  Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI I XXII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna na lata 2021-2032.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zbójna w 2022 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiarów obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zbójna na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zbójna na lata 2021-2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójna na lata 2021-2025 z perspektywą do 2027 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójna na lata 2021-2025 z perspektywą do 2027 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze powiatowej Nr 1907 B położonej we wsi Zbójna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
 14. Informacja o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy społecznie użytecznej – opinia Prezesa Sądu Rejonowego.
 15. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2020 r.
 16. Wolne wnioski i sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                              Andrzej Lemański

Data powstania: piątek, 19 lis 2021 09:40
Data opublikowania: piątek, 19 lis 2021 09:42
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 177 razy