BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Zbójna z siedzibą w Zbójnej przy ul. Łomżyńskiej 64 ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja) drewna opałowego zlokalizowanego na placu przy Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64 w Zbójnej.

Wójt Gminy Zbójna z siedzibą w Zbójnej przy ul. Łomżyńskiej 64 ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja) drewna opałowego zlokalizowanego na placu przy Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64 w Zbójnej.  

 1. Nazwa i siedziba jednostki:

Gmina Zbójna z siedzibą w Zbójnej ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna.

 1. Przedmiot sprzedaży:
 • Przedmiotem sprzedaży jest drewno opałowe pozyskane w wyniku wycinki prowadzonej przy budowie dróg gminnych w czerwcu 2022 r.
 • Drewno będące przedmiotem sprzedaży zlokalizowane na placu przy Urzędzie Gminy ul. Łomżyńska 64 w Zbójnej
 • Drewno podlega sprzedaży w całości.
 • Drewno zostało zgromadzone w stosie – w wałkach luźno przylegających do siebie. Ilość drewna ustalono na podstawie pomiaru z natury.
 • Ustalono ilość drewna na około 42 mp.
 • Gatunki drzew z których pozyskano drewno: sosna – 38 mp, brzoza – 4 mp.
 1. Cena wywoławcza brutto : 4 058 złotych  /słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt osiem złotych 00/100/
 2. Termin i miejsce  przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu  26 lipca 2022 r. o godz. 10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna.

 1. Pozostałe informacje:
 2. Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 3. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy winny dysponować odpisem z rejestru przedsiębiorców albo innego rejestru właściwego rejestru lub ewidencji wskazującym w szczególności zasady reprezentacji i osoby uprawnione do reprezentowania.
 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, wystawionego do przetargu drewna opałowego, tj. 405,80  zł (słownie: czterysta pięć złotych 80/100) płatne  na konto Urzędu Gminy Zbójna Nr 79 8757 1011 2601 9653 2000 0050 Bank Spółdzielczy w Łomży O/Nowogród do dnia 25.07.2022 roku (liczy się data uznania na rachunku bankowym  Urzędu Gminy Zbójna) oraz przedłożenia dowodu wniesienia wadium komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 5. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
 7. Osobom, które w drodze przetargu nie dokonały zakupu w/w drewna, wniesione wadium Sprzedający zwraca w terminie 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 8. Licytacja odbywa się poprzez podniesienie ręki osoby biorącej udział w przetargu oraz podanie oferowanej ceny, będącej powiększeniem stawki wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 10. Wysokość postąpienia jest ogłaszana uczestnikom przed rozpoczęciem licytacji.
 11. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginału), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.                                            
 12. Jeżeli Nabywca uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Wydanie przedmiotu umowy sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia (pomniejszoną o wysokość wpłaconego wadium) w terminie określonym przez sprzedającego (nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży), na podstawie protokołu odbioru.
 14. Wójt Gminy Zbójna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
 15. Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży drewna udziela w Urzędzie Gminy Zbójna pokój 9 lub tel. (086) 214-00-23
 16. Przedmiot sprzedaży można oglądać w godzinach: 8.00 - 14.00 po uprzednim  uzgodnieniu.

 Zbójna dnia 14 lipca 2022 r.

                                                                                                                                    Wójt

                                                                                                                               Gminy Zbójna

                                                                                                                             

Elżbieta Parzych

Data powstania: czwartek, 14 lip 2022 14:00
Data opublikowania: czwartek, 14 lip 2022 14:02
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 745 razy