BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXVII SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 29 sierpnia 2022 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Zbójna  odbędą się obrady XXVII sesji  Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna na lata 2022-2033.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania publicznego w drodze współdziałania z Gminą Kolno.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 257/8 oraz 260/8 położonej w miejscowości Kuzie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zbójna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania Gminie Łomża zadań Gminy Zbójna z zakresu organizacji części publicznego transportu zbiorowego na trasie: Stare Kupiski –  Zbójna przez Nowe Kupiski, Mątwicę, Nowogród, Morgowniki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zbójna na lata 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Zbójna na lata 2021-2027.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia linii autobusowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Zbójna.
 16. Wolne wnioski i sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                              Andrzej Lemański

Data powstania: piątek, 19 sie 2022 12:24
Data opublikowania: piątek, 19 sie 2022 12:25
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 115 razy