BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXVIII SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 10 listopada 2022 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XXVIII sesji  Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna na lata 2022-2033.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zbójna w 2023 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego pod nazwą

Związek Powiatowo-Gminny „Łomżyńskie Forum Samorządowe”.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego

„Łomżyńskie Forum Samorządowe”.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania, wypłacania i określania wysokości dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zbójna.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójna.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
 7. Informacja o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy społecznie użytecznej – opinia Prezesa Sądu Rejonowego.
 8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2021 r.
 9. Wolne wnioski i sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                              Andrzej Lemański

 

Data powstania: piątek, 28 paź 2022 12:20
Data opublikowania: piątek, 28 paź 2022 12:21
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 377 razy