BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXXIII SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 12 czerwca 2023 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Zbójna  odbędą się obrady XXXIII sesji  Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna na lata 2023-2034.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.
 7. Raport o stanie Gminy Zbójna za 2022 r. - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zbójna wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbójna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanią.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup autobusu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i zaliczenia do kategorii dróg powiatowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Zbójna do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Łomżyńskie Forum Samorządowe”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 15. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 16. Wolne wnioski i sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                              Andrzej Lemański

Data powstania: środa, 31 maj 2023 11:48
Data opublikowania: środa, 31 maj 2023 11:50
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 333 razy