BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU II SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 20 czerwca 2024 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Zbójna  odbędą się obrady II sesji  Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna na lata 2024-2036.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok.
 7. Raport o stanie Gminy Zbójna za 2023 r. - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zbójna wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbójna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru reprezentanta Gminy Zbójna do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Łomżyńskie Forum Samorządowe”.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Zbójna na lata 2024- 2028.
 14. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 15. Wolne wnioski i sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady

 

                                                                                       Mariusz Nicewicz

Data powstania: wtorek, 28 maj 2024 11:22
Data opublikowania: środa, 29 maj 2024 15:51
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 149 razy