BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do pojazdów mechanicznych, będących własnością Gminy Zbójna w 2009 roku.
Zbójna, 2008.12.04
SG.341-4/08

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym
o wartości szacunkowej poniżej 206.000 EURO

1.Zamawiający: Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez
Wójta Gminy Zbójna
18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 8, woj. podlaskie, tel./fax. ( 0-86) 214-00-29
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
- Anna Górak – Sekretarz Gminy, w godzinach 8 –15, tel. (0-86) 214-00-60, fax. j.w.
pokój Nr 9 w Urzędzie Gminy Zbójna, e-mail; ugzbojna@lo.home.pl
-Małgorzata Niewiadomska-Specjalista, w godzinach 8 –15, tel. (0-86) 214-00-84

2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
o wartości od 14.000 do 206.000 EURO
na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm. ).
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip (w menu tematycznym - Przetargi )

4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do pojazdów mechanicznych, będących
własnością Gminy Zbójna w 2009 roku.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień CPV: dostawy – olej napędowy – poz. 09134100-8
Olej napędowy musi spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz.U. Nr 216, poz. 1825 i 2006 r. Nr 167, poz. 1185).
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i możliwości
złożenia oferty wariantowej.
6. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy - od 02.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
7. Opis warunków udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
( W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp),
Wykonawcy muszą:
a) ustanowić pełnomocnika,
b) każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu
na podstawie art. 24 Pzp,
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 Pzp.
4) przedłożą oświadczenie, że Wykonawca w okresie realizacji zamówienia zapewnia stację paliw lub punkt tankowania oleju napędowego, urządzone zgodnie z wymogami w zakresie ochrony środowiska, w odległości nie większej niż 10 km od miejscowości Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie i wyraża zgodę na tankowanie paliwa 2 razy w tygodniu.
5) przedłożą koncesje uprawniającą do obrotu paliwami ciekłymi.
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp):
1/ W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wraz
z ofertą przedłożą następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych,
c) oświadczenie, że Wykonawca w okresie realizacji zamówienia zapewnia stację paliw lub punkt tankowania oleju napędowego, urządzone zgodnie z wymogami w zakresie ochrony środowiska, w odległości nie większej niż 10 km od miejscowości Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie i wyraża zgodę na tankowanie paliwa 2 razy w tygodniu.
d) koncesje uprawniającą do obrotu paliwami ciekłymi.
2/ Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osobę (osoby) uprawnioną do podpisania oferty,
z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
3/ Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy
złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba,
że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4/ Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.
9. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą.
10. Informacja o wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
11. Kryteria wyboru ofert: Jedynym kryterium wyboru ofert, po spełnieniu warunków,
jest cena brutto (100 % ) 1 litra oleju napędowego.
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: siedziba zamawiającego – pokój Nr 8
w terminie 16 grudnia 2008 r. godzina 900.
13. Termin związania ofertą: 30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert
14. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zawrze umowy ramowej.
15. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.
16. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej:
Zamawiający nie zastosuje aukcji elektronicznej.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 4 gru 2008 09:46
Data opublikowania: czwartek, 4 gru 2008 09:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 sie 2009 11:01
Opublikował(a): Małgorzata Niewiadomska
Zaakceptował(a): Małgorzata Niewiadomska
Artykuł był czytany: 1970 razy