BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXIV SESJI RADY GMINY

O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 25 marca 2010 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XXIV Sesji Rady Gminy Zbójna .Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działań w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Zbójnej do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Związku Gmin „Pisa-Narew” oraz przyjęcia Statutu Związku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Zbójna na 2009 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Zbójna do realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.
11. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za 2008 rok.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data powstania: wtorek, 23 mar 2010 14:55
Data opublikowania: wtorek, 23 mar 2010 14:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sie 2010 13:02
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1277 razy