BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 5/10

Wójta Gminy Zbójna
Zarządzenie Nr 5/10
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży środków trwałych, będących własnością
Gminy Zbójna i ogłoszenia pisemnego przetargu.

Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146)
Wójt Gminy Zbójna, jako kierownik Urzędu Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1
1. Przeznacza się do sprzedaży ciągnik marki URSUS C-360 o nr rejestracyjnym
LOI287C, rok produkcji 1981,
ujęty w ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Urząd Gminy Zbójna .

2. Przeznacza się do sprzedaży przyczepę drogową samowyładowczą, wyprodukowaną
przez Zakład Sprzętu Drogowego Białystok w 1961 r, typ PW-4E, wyrejestrowaną,
ujętą w ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Urząd Gminy Zbójna.

3. Przeznacza się do sprzedaży wóz asenizacyjny, wyprodukowany przez PUP „POMOT”
w 1992 r, typ 507/2, nie rejestrowany,
ujęty w ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Szkołę Podstawową w Kuziach.

§ 2
Ogłasza się pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych, szczegółowo wymienionych w § 1, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Przetarg na sprzedaż środków trwałych, o których mowa w § 1 zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r.
w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu ( Dz. U. Nr 97, poz. 442 i z 1999 r. Nr 70, poz. 780) przez komisję przetargową powołaną spośród pracowników Urzędu Gminy Zbójna, w następującym składzie osobowym:
1/ Anna Górak – Przewodnicząca Komisji,
2/ Iwona Brulińska – Członek Komisji
3/ Tadeusz Dziekoński – -II-
4/ Zdzisław Parzych - -II-
§ 4
Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna,
i na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbójna a także w gazecie lokalnej „Nowy Głos Puszczański”.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski


Załącznik
do Zarzadzenia Nr 5/10
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Wójt Gminy Zbójna
ogłasza przetarg pisemny
na sprzedaż następujących środków trwałych:


Nazwa
środka trwałego
Typ,
marka,
producent
Rok
produkcji Cena wywoławcza
ustalona przez rzeczoznawcę Wadium,
które należy wpłacić
przed terminem składania ofert

ciągnika o Nr rejestracyjnym LOI 287C
URSUS C-360
1981
1.200,00 zł
120,00 zł
Przyczepa drogowa samowyładowcza, ładowność 4000 kg,
wyrejestrowana PW-4E
Zakład sprzętu Drogowego
1961
700,00 zł
70,00 zł
Wóz asenizacyjny
nie rejestrowany T 507/2 wyprodukowany przez PUO „POMOT”
1992
500, 00 zł
50,00 zł

Pisemna oferta na nabycie określonego środka trwałego w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem, powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres oferenta a także cenę, za jaką zamierza nabyć środek trwały (nie niższą niż cena wywoławcza).
Termin składania pisemnych ofert na nabycie środków trwałych upływa w dniu
31 maja o godzinie 1000 . Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Zbójna- pokój Nr 8 lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 64.
Koperty z ofertami powinny być oznaczone „Przetarg na …………….(podać nazwę środka trwałego).
Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w gotówce, w wysokości odpowiedniej dla określonego środka trwałego, jak podano w powyższym zestawieniu), które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Zbójna w Banku Spółdzielczym w Łomży, Oddział Nowogród
Nr 92875710112601965320000010 nie później niż w terminie składania ofert. (Placówka banku znajduje się w Zbójnej) Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
Przetarg na podstawie złożonych ofert, na każdy środek trwały oddzielnie, przeprowadzi komisja dokonując wyboru oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę na określony środek trwały. Komisji przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży.
Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie wygrają przetargu, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej i zamknięciu posiedzenia komisji przetargowej, a oferentowi, którego oferta była najkorzystniejsza i wygrała przetarg, wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia określonego środka trwałego.
Cena sprzedaży ustalona w przetargu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie
z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.
Wydanie środka trwałego nastąpi po podpisaniu umowy i wpłaceniu ceny środka trwałego ustalonej w wyniku przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach 8-15 w Urzędzie Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 9, tel. 0-86 214-00-60.
Wszystkie środki trwałe przeznaczone do sprzedaży można oglądać na placu przy Szkole Podstawowej w Kuziach w godzinach od godziny 8 do 14 w dni pracujące.


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Data powstania: piątek, 30 kwi 2010 12:54
Data opublikowania: piątek, 30 kwi 2010 12:55
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 3167 razy