BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego gminy Zbójna w części dotyczącej terenu położonego na obszarze wsi Dobry Las
Zbójna, dnia. 17 maja 2010 r.


WÓJT GMINY ZBÓJNA
(pieczęć wójta)

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego gminy Zbójna w części dotyczącej terenu położonego na obszarze wsi Dobry Las

Na postawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) oraz Uchwały Rady Gminy Zbójna nr XI/58/08/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbójna obejmującego obszar wsi Dobry Las, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 01 czerwca 2010 r. do 21 czerwca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, pokój nr 12 w godz. od 800 do 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 czerwca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna o godz. 1000.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zbójna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 lipca 2010 r.


W Ó J T
Zenon Białobrzeski
(podpis Wójta)

Data powstania: poniedziałek, 17 maj 2010 13:44
Data opublikowania: poniedziałek, 17 maj 2010 13:45
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1881 razy