BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

IV/27/03 Rady Gminy Zbójna

z dnia: 25 marca 2003 roku
w sprawie:
Na podstawie art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Dz. U. Nr 200, poz. 1683), art. 6A ust 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm., Dz. U. Nr 200, poz. 1680 z 2002 r.) oraz art. 6 ust 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) uchwala się, co następuje:


§ 1


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/14/02 Rady Gminy Zbójna z dnia 10 grudnia 2002 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały


§ 2


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/14/02 Rady Gminy Zbójna z dnia 10 grudnia 2002 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/27/03
Rady Gminy Zbójna
z dnia 25 marca 2003 r.

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI
W sprawie podatku od nieruchomości □
1. ....................................................................................................................................................
położenie nieruchomości (ulica, nr porządkowy)
2. ....................................................................................................................................................
właściciel (współwłaściciele, użytkownicy) nazwisko i imię
3. ...................................................................... 4. ........................................................................
numer identyfikacji podatkowej (NIP) numer ewidencyjny (PESEL)
5. ....................................................................................................................................................
miejsce zamieszkania

Przedmiot opodatkowania Podstawa
opodatkowania w m2 Uwagi lub przysługujące zwolnienia ustawowe
1. Budynki lub ich części
a) mieszkalne oraz zajęte na potrzeby mieszkalne
• pomieszczenia o wys. 1,40m – 2,20m(50%pow.)
• pomieszczenia o wys. powyżej 2,20m (100%pow)
b) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
- w części budynków mieszkalnych
• pomieszczenia o wys. 1,40m – 2,20m(50%pow.)
• pomieszczenia o wys. powyżej 2,20m(100%pow)
- w budynkach pozostałych
• pomieszczenia o wys. 1,40m – 2,20m(50%pow.)
• pomieszczenia o wys. powyżej 2,20m(100%pow)
c) zajęte na świadczenia zdrowotne
• pomieszczenia o wys. 1,40m – 2,20m(50%pow.)
• pomieszczenia o wys. powyżej 2,20m(100%pow)
d) pozostałe – wykorzystywane na cele inne niż
wymienione w pkt 1 lit. A i b
• pomieszczenia o wys. 1,40m – 2,20m(50%pow.)
• pomieszczenia o wys. powyżej 2,20m (100%pow)
e) budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
• pomieszczenia o wys. 1,40m – 2,20m(50% pow.)
• pomieszczenia o wys. powyżej 2,20m

2. Grunty:
a) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
b) sklasyfikowane jako użytki rolne, klasa ...............
...............................................................................
c) sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków
jako grunty rekreacyjno wypoczynkowe
d) grunty pozostałe
e) grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych
3. Wartość budowli określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
Odpowiedzialność karno-skarbowa za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego lub jego wysokość oraz podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana. Proszę zatem o wymiar podatku od nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
.

.........................................................
data i podpis składającego zeznanie
POUCZENIE

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Dz. U Nr 200, poz. 1683)

Z art. 2 ustawy wynika, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:
1) Grunty;
2) Budynki lub ich części;
3) Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
4) Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy – zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

Z art. 4 ustawy wynika, że podstawę opodatkowania stanowi:
1) Dla gruntów – powierzchnia
2) Dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa
Z art. 6 ustawy wynika, że osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według określonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięci obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości oraz informować ten organ o zaistnieniu zmian w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
W rozumieniu ustawy o której mowa wyżej:
- za budynek uważa się obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
- za powierzchnię użytkową budynku uważa się powierzchnię mierzoną od wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych, szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym określa ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm., Dz. U. Nr 200, poz. 1680 z 2002 r)

Z art. 1 ustawy wynika, że opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają:
- grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza
Z art. 4 ust 1 ustawy wynika, że podstawą opodatkowani podatkiem rolnym stanowi:
- dla gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzaju użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego
- dla pozostałych gruntów –c liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Obowiązek podatkowy w podatku leśnym określa ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682)

Z art. 1 ustawy wynika, że opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają:
- określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna
Z art. 3 ustawy wynika, że podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi:
- powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków


Kto wbrew obowiązkowi nie zgłasza właściwemu organowi podatkowemu opodatkowania i przez to nie bierze udziału w postępowaniu podatkowym lub naraża podatek na uszczuplenie – podlega sankcjom przewidzianym w ustawie z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karno – skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930 z późn. zm.)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/27/ 03
Rady Gminy Zbójna
Z dnia 25 marca 2003 r.


INFORMACJA O GRUNTACH
W sprawie podatku rolnego □ podatku leśnego □
1. ....................................................................................................................................................
położenie nieruchomości (ulica, nr porządkowy)
2. ....................................................................................................................................................
właściciel (współwłaściciele, użytkownicy) nazwisko i imię
3. ...................................................................... 4. ........................................................................
numer identyfikacji podatkowej (NIP) numer ewidencyjny (PESEL)
5. ....................................................................................................................................................
miejsce zamieszkania

Przedmiot opodatkowania Powierzchnia gruntów w ha fizycznych Uwagi lub przysługujące zwolnienia ustawowe
1.Grunty orne
kl. I
kl. II
kl. III a
kl. III b
kl. IV a
kl. IV b
kl. V
kl. VI
kl. RVI R z
Sady
2. Użytki zielone
kl. I
kl. II
kl. III
kl. IV
kl. V
kl. VI
kl.VI P z
Grunty pod stawani
Lz (położone na użytkach rolnych)
Nieużytki
Rowy
Ogółem pow. gruntów w ha fizycznych
3. Ulgi w podatku rolnym
• z tytułu nabycia gruntów
• inwestycyjne
• górskie
• inne
Razem

4. Lasy – powierzchnia ogółem
5. Lasy z drzewostanem
• pow. 40 lat
• do 40 lat włącznie
6. użytki ekologiczne
7. Lasy ochronne
8. Lasy wpisane do rejestru zabytków
10 Rezerwaty przyrody i parki narodowe

Odpowiedzialność karno-skarbowa za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego lub jego wysokość oraz podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana. Proszę zatem o wymiar podatku od nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
.

.........................................................
data i podpis składającego zeznanie

POUCZENIE

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Dz. U Nr 200, poz. 1683)

Z art. 2 ustawy wynika, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:
5) Grunty;
6) Budynki lub ich części;
7) Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8) Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy – zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

Z art. 4 ustawy wynika, że podstawę opodatkowania stanowi:
3) Dla gruntów – powierzchnia
4) Dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa
Z art. 6 ustawy wynika, że osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według określonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięci obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości oraz informować ten organ o zaistnieniu zmian w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
W rozumieniu ustawy o której mowa wyżej:
- za budynek uważa się obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
- za powierzchnię użytkową budynku uważa się powierzchnię mierzoną od wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych, szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym określa ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm., Dz. U. Nr 200, poz. 1680 z 2002 r)

Z art. 1 ustawy wynika, że opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają:
- grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza
Z art. 4 ust 1 ustawy wynika, że podstawą opodatkowani podatkiem rolnym stanowi:
- dla gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzaju użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego
- dla pozostałych gruntów –c liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Obowiązek podatkowy w podatku leśnym określa ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682)

Z art. 1 ustawy wynika, że opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają:
- określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna
Z art. 3 ustawy wynika, że podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi:
- powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków


Kto wbrew obowiązkowi nie zgłasza właściwemu organowi podatkowemu opodatkowania i przez to nie bierze udziału w postępowaniu podatkowym lub naraża podatek na uszczuplenie – podlega sankcjom przewidzianym w ustawie z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karno – skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930 z późn. zm.).
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 11:47
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1505 razy