BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

IV/28/03 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: dnia 25 marca 2003 roku
w sprawie: wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Zbójna.
Na podstawie § 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. Nr 61, poz. 708 , z 2001 r. Nr 34, poz. 393 i z 2002 r. Nr 210, poz. 1785 / uchwala się , co następuje:

§ 1

1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych Gminy w wysokości 750,00 zł.

§ 2

1. Wartość jednego punktu, o którym mowa w § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego:

1/ ustalona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej w porozumieniu
z Radą Gminy Zbójna wynosi 3.05 zł.
2/ ustalona przez Szkołę Podstawową w Zbójnej, Szkołę Podstawową w Kuziach,
Szkołę Podstawową w Dobrymlesie, Gimnazjum w Zbójnej i Przedszkole
Samorządowe w Zbójnej w porozumieniu z Radą Gminy Zbójna wynosi 1,25 zł.


§ 3

Traci moc uchwała Nr XIX/101/01 Rady Gminy Zbójna z dnia 22 października 2001 roku w sprawie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Zbójna.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2003 r.

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 11:47
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1317 razy