BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

V/32/03 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 25 czerwca 2003roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr IV/26/03 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „ Zbójna 2003”.
Na podstawie art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372 i z 2003 r. Nr 80, poz. 719/ uchwala się co następuje:


§ 1

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-
Zbójna 2003 stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/ 26/ 03 wprowadza się następujące zmiany:
1/ w § 3 ust. 2 pkt.10 wyraz „ diet’’ zastępuje się wyrazem „ wynagrodzeń’’
2/ nowy rozdział VII otrzymuje brzmienie:

„Rozdział VII

Zasady Wynagradzania Członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 8

1. Dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji w wysokości 40,00 zł. brutto.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje członkom komisji zatrudnionym w Urzędzie Gminy, jeżeli posiedzenie odbywa się w godzinach pracy.
3. Wynagrodzenie przysługuje członkom komisji będących pracownikami Urzędu Gminy, jeżeli posiedzenie odbywa się poza godzinami pracy.
4. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji wypłacane jest na podstawie listy obecności podpisanej przez obecnych na posiedzeniu członków komisji.”

3/ dotychczasowy „ Rozdział VII’’ otrzymuje brzmienie:

„Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 9

1. Za ustalenia szczegółowego harmonogramu i terminów realizacji zadań wynikających z niniejszego programu odpowiedzialny jest Wójt Gminy i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Środki finansowe na realizację Programu będą pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 11:49
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1323 razy