BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII/ 38 /03 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 1 grudnia 2003 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn.zm./ uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,50 zł,
2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 12,40 zł,
3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,11zł,
4) od 1 m2 powierzchni budynków zajętych na działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych – 3,49 zł,
5) od pozostałych budynków lub ich części :
a) od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części - 3,80 zł,
b) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków położonych na terenach określonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 5,82 zł,
c) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,82 zł,
6) od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
7) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,45 zł,
8) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, a także gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,41 zł,
9) od gruntów pozostałych:
a) od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych -0,15 zł,
b) od 1 m2 powierzchni gruntów określonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 0,15 zł,
c) od 1 m2 powierzchni gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,31 zł.
§ 2. Traci moc uchwała Nr II/5/02 z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 11:49
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1196 razy