BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII/ 39/03 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 1 grudnia 2003 roku
w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na 2004 rok.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm. / uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) Budynki i grunty stanowiące własność gminy , o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
2) Budynki i grunty stanowiące własność, będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie straży pożarnej i instytucji kultury,
3) Budynki mieszkalne wchodzące w skład gospodarstw rolnych.
2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 11:49
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1186 razy