BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII/ 43/03 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 1 grudnia 2003 roku
w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9 z późn. zm./ uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w wysokości - 30,00 zł od każdego psa podlegającego opodatkowaniu.
§ 2. 1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 15 marca każdego roku, a w przypadku nabycia psa w ciągu roku w terminie dwóch tygodni od chwili jego nabycia, w wysokości pomniejszonej proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.
2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
3. Podatek jest płatny na konto Urzędu Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr II/10/02 Rady Gminy Zbójna z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2003 rok.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłaszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 11:50
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1209 razy