BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie 47/08

z dnia: 03 marca 2008 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2007r.
Na podstawie art. 199 ust 1, pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 20 grudnia 2005 r.Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami/,
Wójt Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. 1.Przyjąć:
1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 2007 rok według którego:
- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 10.676.665,00 zł,
- wykonanie - 9.950.132,64 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 10.175.448,00 zł,
- wykonanie - 9.216.293,22 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji państwowej zleconych gminie
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2. 1.Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać:
2. Radzie Gminy
3. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Nr 47/08 Wójta Gminy Zbójna
Z dnia 03 marca 2008 r.Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy
na 2007 rok


Na sesji Rady Gminy Zbójna w dniu 28 grudnia 2006 roku, uchwalono budżet gminy na 2007 rok, którego dochody wynosiły 10.362.688,00 zł, a wydatki 9.818.455,00 zł. Nadwyżkę budżetu w kwocie 544.233,00 zł, przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
W trakcie roku plan dochodów i wydatków budżetu gminy zwiększono ogółem o kwotę 908.732,00 zł, w tym z tytułu:
- dotacji celowych o kwotę 727.662,00 zł,,
- subwencji 61.045,00 zł,
- dochodów własnych 120.025,00 zł
Dokonano też zmniejszeń planu dochodów ogółem o kwotę 594.755,00 zł, w tym:
-6.107,00 zł, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmniejszenia dokonano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.
- 588.648,00zł, głównie z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.
Z uwagi na fakt, że nie udało się zrealizować dochodów ze sprzedaży mienia, dokonano przesunięcia spłat rat kredytów z 31 grudnia 2007 roku do 31 stycznia 2008 roku na kwotę ogółem 43.056,00zł.
Biorąc powyższe zmiany pod uwagę plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok wynosi 10.676.665,00 zł, a plan wydatków 10.175.488,00 zł. Nadwyżkę budżetu w kwocie 501.177,00 zł, przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Ogólny plan dochodów uwzględniający wyżej podane zmiany w kwocie 10.676.665,00zł, wykonano w 93,2%, tj. 9.950.132,64 zł.

Dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz z mienia komunalnego i usług planowano w kwocie 1.827.346,00 zł, zrealizowano 1.597.375,32 zł, tj. w 87,4 %, w tym:

1/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w kwocie 472.037,00 zł, wykonano 511.507,84 zł, tj. w 108,4 %. Dochody te zaplanowano m.in.na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych planowano ogółem w kwocie 809.328,00zł. wykonano 714.539,19 zł, tj. w 88,3%. Zaległości z tytułu tych podatków wynoszą 59.654,37zł, natomiast nadpłaty 1.835,04 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 51.715,51 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 37.923,95 zł. Umorzono też zaległość w kwocie 641,00 zł.

3/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano w kwocie 3.967,00 zł, wykonano (-288,07 zł). Dochody te realizowane i przekazywane gminie są przez Urzędy Skarbowe. Zaplanowane zostały na podstawie wykonania w roku ubiegłym. Należności z tytułu tych podatków wynoszą 271,73 zł, natomiast nadpłaty 6,70 zł.

4/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw planowano w kwocie 38.781,00 zł, wykonano 41.561,32 zł, tj. w 107,2 %. Dochody te zaplanowano na podstawie wykonania w roku ubiegłym.

5/ dochody z majątku gminy tj. z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sprzedaży nieruchomości planowano w kwocie 288.828,00 zł, wykonano 71.323,89 zł, tj. w 24,7%. Niski procent wykonania wynika z faktu, że nie dokonano planowanej sprzedaży mieszkań.

6/ pozostałe dochody planowano w kwocie 214.405,00 zł, wykonano 258.731,15 zł, tj. w 120,7%. Głównie są to wpływy z tytułu odpłatności za ogrzewanie wynajmowanych mieszkań i z tytułu dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych oraz innych opłat.

Środki na dofinansowanie projektów planowano ogółem 94.439,00 zł, zrealizowano 88.818,37 zł,: w ramach działań Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Europejska sieć wiosek agroturystycznych” Program INTERREG III C planowano 60.939,00 zł. wpłynęło 53.854,37zł. Poza tym dwie szkoły z naszej gminy w ramach projektu „Aktywna szkoła” realizowały swoje projekty na które otrzymały środki z budżetu państwa i z budżetu Unii Europejskiej ogółem w kwocie 33.500,00 zł. Wpłynęły w 100 % . W ramach programu SPO Rol realizowaliśmy projekt pt. „Rozśpiewane Kurpie, czyli ocalić od zapomnienia…..- ochrona tożsamości kulturowej gminy Zbójna” . W 2007 roku otrzymaliśmy zwrot poniesionych wydatków w kwocie 1464,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych planowano w kwocie 3.338.597,00 zł, wykonano 2.847.665,95 zł, tj. w 85,3% w tym:
- na zadania z zakresu administracji rządowej plan 2.296.813,00 zł, wyk. 1882.983,75 zł, tj. w 82,0%
- na zadania własne -plan 1.033.974,00 zł, wyk.957.150,80 zł, tj. w 92,6%
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień plan 7.810,00 zł, wyk. 7.531,40 zł, tj. 96,4%

Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa planowano w kwocie 5.416.283,00 zł, wykonano 5.416.273.00 zł, tj. w 100%, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej 2735.180,00zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.424.945,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 208.765,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 47.383,00 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że realizacja dochodów z większości źródeł przebiegała planowo. Planowane dochody ogółem zrealizowano w 93,2%. Dochody własne zrealizowano w 87,4% i stanowią one 16,1 % dochodów ogółem. Dochody z tytułu dotacji celowych zrealizowano w 85,3 %, dotacje stanowią 28,6% dochodów ogółem. Planowane subwencje z budżetu państwa zrealizowano w 100 % i stanowią one 54,5 % dochodów ogółem. Zaległości z tytułu nie wpłaconych głównie należności podatkowych(59926,10) i z tytułu zaliczki alimentacyjnej (46278,34) wynoszą 108815,79 zł, nadpłaty 2898,07 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 51.715,51 zł, natomiast skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień oraz umorzeń 37.923,95 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.


W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2007 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Wyszczególnienie Dz. Rozdz. § PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE %

Rolnictwo i łowiectwo
010
100748,00 100747,50
100,00

Pozostała działalność

01095
100748,00 100747,50
100,0
Wpływy z różnych opłat 0690 3257,00 3257,00 100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 97491,00 97490,50 100,0
Leśnictwo
020 2484,00 429,44 17,3

Gospodarka leśna

02001
2484,00
429,44
17,3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
2484,00
429,44
17,3
Transport i łączność 600 0,0 21,20
Drogi publiczne gminne
60016 0,0 21,20
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0490 0,0 21,20
Gospodarka mieszkaniowa 700 359349,00 137792,71 38,3
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 359349,00 137792,71 38,3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
66940,00
68897,85
102,9
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0770
219404,00
1750,70
0,8
Wpływy z usług 0830 73000,00 67141,12 92,0
Pozostałe odsetki 0920 5,00 3,04 61,0

Administracja
publiczna 750 137509,00 130281,35 94,7
Urzędy wojewódzkie
75011 61 500,00 61991,00 102,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 60500,00 60500,00 100,0
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 1000,00 1491,00 149,1
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 7260,00 6904,58 95,1
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0570 0,00 140,00
Wpływy z różnych opłat 0690 3500,00 2731,68 78,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 0,00 245,90
Wpływy z różnych dochodów 0970 3760,00 3787,00 100,7
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75053 7810,00 7531,40 96,4
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2330 7810,00 7531,40 96,4
Pozostała działalność 75095 60939,00 53854,37 88,4
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane naczelnych innych źródeł
2708
60939,00
53854,37
88,4

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 20822,00 20550,67 98,7
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
75101
804,00
804,00
100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami
2010
804,00
804,00
100,0
Wybory do Sejmu i Senatu
75108
10611,00
10611,00
100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami 2010 10611,00 10611,00 100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
75109
9407,00
9135,67
97,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami
2010
9407,00
9135,67
97,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 1000,00 1000,00 100,0
Ochotnicze straże pożarne 75412 1000,00 1000,00 100,0
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0960 1000,00 1000,00 100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
756
1324113,00
1267320,28

95,7
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75601 3967,00 -288,07
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
0350
3900,00
-313,22
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 67,00 25,15 37,5
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
75615551524,00
518992,20
94,1
Podatek od nieruchomości 0310 361941,00 344221,30 95,1
Podatek rolny 0320 100,00 58,00 58,0
Podatek leśny 0330 175258,00 161706,90 92,3
Podatek od środków transportowych 0340 1806,00 650,00 36,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 12336,00 12356,00 100,1
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 83,00 0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

75616
257804,00

195546,99

75,9
Podatek od nieruchomości 0310 151610,00 90959,26 60,0
Podatek rolny 0320 36299,00 24386,99 67,2
Podatek leśny 0330 32370,00 31208,80 96,4
Podatek od środków transportowych 0340 8520,00 3980,00 46,7
Podatek od spadków i darowizn 0360 2100,00 807,00 38,4
Wpływy z opłaty targowej 0430 100,00 0,00
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 0450 100,00 0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 26390,00 43521,86 164,9
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 315,00 683,08 216,9
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
75618
38781,00
41561,32
107,2
Wpływy z opłaty skarbowej 0410 15750,00 16609,60 105,5
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0480 23031,00 24951,72 108,3

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa


75621472037,00

511507,84

108,4
Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 470987,00 509223,00 108,1
Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 1050,00 2284,84 217,6
Różne rozliczenia
758 5416793,00 5418515,59 100,0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
75801
2735180,00
2735180,00
100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 2735180,00 2735180,00 100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75802 47383,00 47383,00 100,0
Środki na uzupełnienie dochodów gmin 2750 47383,00 47383,00 100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 75807 2424955,00 2424945,00 100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 2424955,00 242945,00 100,0
Różne rozliczenia finansowe 75814 510,00 2242,59 439,7
Pozostałe odsetki 0920 510,00 2242,59 439,7
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 75831 208765,00 208765,00 100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 208765,00 208765,00 100,0

Oświata i wychowanie
801
122665,00
131674,92
107,3

Szkoły podstawowe 80101 54516,00 41480,29 76,0
Pozostałe odsetki 0920 104,00 0,00
Wpływy z różnych dochodów 0970 100,00 291,00 291,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030
20812,00
7689,29
36,9
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2708 25122,00 25121,66 100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 8378,00 8378,34 100,0
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 80103 26500,00 37652,50 142,0
Wpływy z usług 0830 26500,00 37652,50 142,0
Gimnazja 80110 100,00 116,00 116,0
Wpływy z różnych dochodów 0970 100,00 116,00 116,0
Dowożenie uczniów do szkół 80113 9050,00 19937,54 220,3
Wpływy z usług 0830 9050,00 19937,54 220,3
Pozostała działalność 80195 32499,00 32488,59 100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 32499,00 32488,59 100,0
Pomoc społeczna
852 2674790,00 2199952,89 82,2
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 2006000,00 1602244,17 79,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 2004000,00 1599408,76 79,8
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 2000,00 2835,41 141,8
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213 15000,00 10014,38 66,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010
15000,00

10014,38
100,0

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85214


409000,00
369856,57
90,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 99000,00 95019,44 96,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 2030 310000,00 274837,13 88,7
Ośrodki pomocy społecznej 85219 92530,00 91517,00 98,9
Wpływy z różnych dochodów 0970 30,00 142,00 473,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)
2030
92500,00
91375,00
98,8
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 2500,00 2874,48 115,0
Wpływy z usług 0830 2500,00 2874,48 115,0
Pozostała działalność 85295 149760,00 123446,29 82,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)
2030
149760,00
123446,29
82,4
Edukacyjna opieka wychowawcza 854 514003,00 537896,88 104,6
Świetlice szkolne 85401 85600,00 110582,38 129,2
Wpływy z usług 0830 85000,00 110070,15 129,5
Wpływy z różnych dochodów 0970 600,00 512,23 85,4

Pomoc materialna dla uczniów

85415

428403,00
427314,50
99,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)


2030
428403,00
427314,50
99,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 2389,00 2485,21 104,0
Oczyszczanie miast i wsi 90003 2004,00 2004,00 100,0
Wpływy z usług 0830 2004,00 2004,00 100,0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
90020
95,00
277,93
292,6

Wpływy z opłaty produktowej

0400
95,00
277,93
292,6
Pozostała działalność

90095
290,00
203,28
70,0
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 84,00 0,00
Wpływy z usług 0830 206,00 203,28 98,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 0,00 1464,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
92109 0,00 1464,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł
2708
0,00
1464,00
Razem 10 676 665,00 9 950 132,64 93,2


Wydatki
Na wydatki planowano przeznaczyć kwotę 10.175.488,00 zł, wydatkowano 9.216.293,22 zł, tj. w 90,6%.
Realizacja wydatków z zakresu zadań własnych gminy przedstawia się następująco:

Na rolnictwo planowano kwotę 35.744,00 zł, wydatkowano 9.899,15 zł, tj. w 27,7 %, w tym m.in.:
- Izbie Rolniczej przekazano 2% odpisu podatku rolnego w kwocie 552,92 zł,
- za odbiór odpadów zwierzęcych zapłacono 6420,00 zł
- przekazano składki na rzecz związków ogółem 2155,52 zł,
- zakup materiałów biurowych i usług pozostałych ogółem 770,71 zł.
Zobowiązania tego działu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 614,94 zł. W 2007r nie realizowano zadań inwestycyjnych . Przystąpimy do realizacji tych zadań z chwilą uruchomienia środków pomocowych

W dziale leśnictwo planowano wydatki na podatek (VAT) w kwocie 96,00 zł, z tytułu wpływu dochodów za dzierżawę obwodów łowieckich. W okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania tych środków. Zobowiązanie z tytułu podatku VAT wynosi 2,69 zł, z terminem płatności do 25 stycznia 2008r.

Na utrzymanie i budowę dróg publicznych planowano kwotę ogółem 215.459,00 zł, wydatkowano 207.536,02 zł, tj. 96,3 %. W tym:
- na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych 185.485,02 zł,.
- wydatki inwestycyjne związane z przebudową drogi gminnej Stanisławowo – Gąski 22.051,00zł. na opracowanie dokumentacji technicznej.
Oczekujemy na uruchomienie programów pomocowych z których zamierzamy ubiegać się o środki na przebudowę dróg. Zobowiązania na koniec roku z tytułu wykonanych prac wynoszą 4241,70 zł.

W dziale turystyka planowano dotację w kwocie 1064,00 zł dla gminy Pisz na realizację wspólnego przedsięwzięcia –Projekt „Pisa-Narew” , przekazano kwotę 934,30 zł., tj. w 87,8%

W dziale gospodarka mieszkaniowa planowano wydatki w kwocie 70.055,00 zł, wydatkowano 50.749,61 zł, tj. 72,4%, w tym:
- na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy, wydatkowano13.176,00 zł,
-na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych wydatkowano 37.573,61 zł.
Zobowiązania na koniec roku z tytułu zakupu, głównie opału wynoszą 15394,63 zł.

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej planowano w kwocie 1140644,00 zł, wydatkowano 1069287,69 zł, tj. w 93,7 %, w tym:
- wydatki Rady Gminy 31.778,23 zł,
- wydatki Urzędu Gminy 1024942,77 zł,
- na promocję gminy wydano 5035,29 zł,
- wydatki na referendum 7.531,40 zł.
Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 114.787,72 zł. Są to głównie zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu pochodnych od wynagrodzeń przypadające do spłaty w m-cu styczniu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne („13stka”)płatne do końca marca następnego roku.

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 79.409,00 zł, wydatkowano 65.103,82 zł, tj. w 82,0%, są to wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych.
Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 8003,62 zł. Są to głównie zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu pochodnych od wynagrodzeń przypadające do spłaty w m-cu styczniu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne („13stka”)płatne do końca marca następnego roku oraz zakup opału.

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych planowano w kwocie 8.180,00 zł, wydatkowano 5.706,16 zł, tj. w 69,8 %, w tym:
- wypłacono wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów- 5.706,15 zł,

Wydatki na obsługę długu publicznego planowano w kwocie 114.900,00 zł, wydatkowano 106.374,20zł, tj. w 92,6% środki te przeznaczono na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na koniec roku zostały naliczone odsetki za m-c grudzień a zapłacone 2 stycznia 2008 roku w kwocie 8481,32 zł.

Na wydatki oświaty planowano kwotę 3.924.946,00 zł, wydatkowano 3.704.135,02 zł, tj. w 94,4%, w tym:
- wydatki szkół podstawowych zrealizowano w 94 %, a wynoszą one 2.093.373,37 zł.,
- wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zrealizowano w 95,1%, - 361.638,55 zł.
- wydatki gimnazjum zrealizowano w 95,0% - 927.371,51 zł.
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w 94,3% -.262.919,74 zł.
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 59,8%,- 4409,68 zł.
- wydatki na pozostałą działalność w oświacie zrealizowano w 98,2%, wydatkowano 54.422,17zł., są to wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów (21.933,58zł), wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów (30.706,92zł) oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (1781,67zł).
Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 392348,10 zł. Są to głównie zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu pochodnych od wynagrodzeń przypadające do spłaty w m-cu styczniu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne („13stka”)płatne do końca marca następnego roku. Poza tym znacząca kwota to zakup opału z terminem płatności 120 dni.

Na ochronę zdrowia planowano wydatkować 29.761,00 zł, wydatkowano 18.803,86 zł, tj. w 63,2%, są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.
Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 1333,71. zł. Są to głównie zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu pochodnych od wynagrodzeń przypadające do spłaty w m-cu styczniu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne („13stka”)płatne do końca marca następnego roku

W dziale pomoc społeczna wydatki z zakresu zadań własnych gminy planowano w kwocie 713.929,00zł, wydatkowano 641.916,08 zł, tj. w 89,9 % w tym m.in.:
- zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano ogółem 283.795,98 zł, w tym z dotacji 274.837,13zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 131.212,11 zł, w tym dotacja 91375,00 zł,
- dożywianie uczniów i prace społeczno użyteczne 171540,86 zł, w tym z dotacji 123.446,29 zł
- dodatki mieszkaniowe 45.036,25 zł,
- Dopłata do domu pomocy społecznej za podopiecznego 619,38 zł,
- usługi opiekuńcze 9711,50 zł.
Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 16861,02 zł. Są to głównie zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu pochodnych od wynagrodzeń przypadające do spłaty w m-cu styczniu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne („13stka”)płatne do końca marca następnego roku

Na wydatki świetlic szkolnych i pomoc materialną dla uczniów planowano ogółem 618358,00zł, wydatkowano 584910,88 zł, tj. w 94,6 %, w tym dotacja 427314,50 zł. W ramach tych wydatków wypłacono uczniom stypendia o charakterze socjalnym w kwocie 427.314,50 zł.
Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 15714,58. zł. Są to głównie zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu pochodnych od wynagrodzeń przypadające do spłaty w m-cu styczniu, dodatkowe wynagrodzenie roczne („13stka”) płatne do końca marca następnego roku oraz zakup środków żywności.

Na zadania gospodarki komunalnej planowano wydatki w kwocie 219.837,00 zł, wykonano 201458,10 zł, tj. w 91,6 %, w tym:
- na utrzymanie wysypiska odpadów stałych 21427,16 zł,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg 107965,21 zł,
- na pozostałą działalność 72065,73 zł,(w tym utrzymanie mienia komunalnego i płace jednego pracownika zatrudnionego ds. gospodarczych).
Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 17694,49 zł. Są to głównie zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu pochodnych od wynagrodzeń przypadające do spłaty w m-cu styczniu, dodatkowe wynagrodzenie roczne („13stka”)płatne do końca marca następnego roku oraz zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic.

Wydatki na kulturę planowano w kwocie 674768,00 zł, wydatkowano 642147,08 zł, tj. w 95,2 %, w tym:
- dotacje na utrzymanie gminnego ośrodka kultury w Zbójnej i świetlice wiejskie w Kuziach i Dobrymlesie przekazano w 100% - 255.078,00 zl,
- dotacje na wydatki bieżące bibliotek przekazano w 100%- 163.444,00 zł,
- Wydatki związane z modernizacją budynku po byłej mleczarni w Wyku oraz budynku w Kuziach z przeznaczeniem na świetlice wiejskie zrealizowano w 83,8% - 47.769,17 zł. Zobowiązania na koniec okresu wynoszą 2222,40 zł.
- wydatki na projekt pt. „Rozśpiewane Kurpie, czyli ocalić od zapomnienia….- ochrona tożsamości kulturowej gminy Zbójna” w ramach programu SPO Rol. zrealizowano w 88,7%, na kwotę ogółem 175.855,91 zł. Nie wydatkowano w 100% planowanych środków ponieważ po przeprowadzeniu przetargów okazało się, że niektóre punkty udało się zrealizować po niższych cenach niż zakładano. Projekt ten zrealizowano w 100% i rozliczono. Wniosek o płatność został zaakceptowany i refundacja wydatków w 80 % tj. 139.220,00 zł, nastąpi w m-cu marcu 2008r.

W dziale kultura fizyczna i sport planowano wydatki w kwocie 5200,00 zł, wydatkowano 644,82zł, tj.12,4%, kwota ta została wydatkowana na wyjazdy na zawody sportowe.


Wydatki z zakresu zadań zleconych gminie planowano w kwocie ogółem 2.322.738,00 zł, wydatkowano 1.906.686,13 zł, tj. w 82,1% a przedstawiają się następująco:
Dział 010 /Rolnictwo i łowiectwo/ planowano wydatki w kwocie 97.491,00 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, Planowane wydatki zrealizowano w 100%

Dział 750 /Administracja publiczna/
W dziale tym planowana dotacja wynosi 60.500,00 zł, wpłynęła w 100%, z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatkowano 60.500,00 zł, zgodnie z przeznaczeniem, głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania, podróże służbowe związane z odbiorem dowodów osobistych i zakup druków. Na realizację tych zadań wydatkowano też środki własne w kwocie ogółem22.729,65 zł.

W dziale 751 /urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa/ planowano wydatki w kwocie 20.822,00zł, zrealizowano 20550,67zł, tj. w 98,7 %, w tym:
- na aktualizację list wyborców 804,00 zł,
- wybory do rady sejmiku województwa 9.135,67 zł.
- Wybory do Sejmu i Senatu 10.611,00 zł.

W dziale 852 /Pomoc społeczna/ planowano wydatki ogółem na kwotę 2.118.982,00zł wydatkowano 1.705.415,31 zł, tj. w 80,5% w tym z przeznaczeniem:
- na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano 1.600.330,35 zł, w tym środki własne 921,59 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 10.065,82 zł, w tym środki własne 51,44 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 95.019,44 zł, zgodnie z przeznaczeniem,

Należy stwierdzić, że realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i zgodnie z założeniami budżetu. Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w 90,6%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłacenia zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 597700,92 zł. Zobowiązania dotyczą głównie pochodnych od wynagrodzeń przypadających do spłaty w m-cu styczniu, zakupionego opału z terminem płatności 120 dni, energii elektrycznej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” z terminem płatności do końca marca następnego roku. Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 90,7 %, natomiast wydatki inwestycyjne w 81,9%.. Planowane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zrealizowano w 100,0 %.
Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na koniec roku wynosi 1.842.519,72zł, i stanowi 18,5% dochodów wykonanych (wskaźnik 60%). Natomiast spłaty rat kredytów i odsetek w kwocie 607551,56 zł, stanowią 6,1% dochodów wykonanych (wskaźnik 15%)

W zestawieniu tabelarycznym realizacja wydatków za 2007r. przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZ § Plan po zmianach Wykonanie %
Rolnictwo i łowiectwo 010 133 235,00 107 389,65
80,6
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 20 781,00 80,80 0,4
Zakup usług pozostałych 4300 781,00 80,80 10,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 20 000,00 0,00
Izby rolnicze 01030 791,00 552,92 70,0
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2850 791,00 552,92 70,0
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 01036 2 500,00 0,00
Dotacja celowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 2679 2 500,00 0,00
Pozostała działalność 01095 109 163,00 106 755,93 97,8
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 192,00 688,48 57,8
Zakup usług pozostałych 4300 8 818,00 8 279,23 93,9
Różne opłaty i składki 4430 99 055,00 97 734,44 98,7
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 98,00 53,78 54,9
Leśnictwo 020 96,00 0,00 0,0
Gospodarka leśna 02001 96,00 0,00 0,0
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 96,00 0,00 0,0
Transport i łączność 600 215 459,00 207 536,02 96,3
Drogi publiczne gminne 60016 215 459,00 207 536,02 96,3
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 15 000,00 14 740,52 98,3
Zakup usług remontowych 4270 169 000,00 162 153,09 95,9
Zakup usług pozostałych 4300 9 000,00 8 403,11 93,4
Podróże służbowe krajowe 4410 400,00 188,30 47,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 22 059,00 22 051,00 100,0
Turystyka 630 1 064,00 934,30 87,8
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 63003 1 064,00 934,30 87,8
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2310 1 064,00 934,30 87,8
Gospodarka mieszkaniowa 700 70 055,00 50 749,61 72,4
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 56 855,00 37 573,61 66,1
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 41 565,00 27 460,55 66,1
Zakup energii 4260 4 190,00 2 807,81 67,0
Zakup usług pozostałych 4300 7 600,00 7 238,08 95,2
Podróże służbowe krajowe 4410 200,00 31,40 15,7
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 3 300,00 35,77 1,1
Pozostała działalność 70095 13 200,00 13 176,00 100,0
Zakup usług pozostałych 4300 13 200,00 13 176,00 100,0

Administracja publiczna 750 1 226 487,00 1 152 517,34 94,0
Urzędy wojewódzkie
75011 85 443,00 83 229,65 97,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 61 421,00 60 164,72 98,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 3 138,00 3 137,93 100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 11 642,00 10 959,39 94,1
Składki na Fundusz Pracy 4120 1 586,00 1 488,71 94,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 400,00 1 345,82 96,1
Zakup usług pozostałych 4300 2 278,00 2 258,06 99,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 660,00 558,04 84,6
Podróże krajowe służbowe 4410 1 483,00 1 482,38 100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 805,00 804,60 100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4700 1 030,00 1 030,00 100,0
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75022 32 800,00 31 778,23 96,9
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 31 000,00 30 938,00 99,8
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 200,00 777,47 64,8
Zakup usług pozostałych 4300 300,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 4410 300,00 62,76 20,9
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 75023 1 093 934,00 1 024 942,77 93,7


Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3020 700,00 480,00 68,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 653 418,00 631 891,76 96,7
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 48 642,00 48 546,83 99,8
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 117 677,00 107 763,38 91,6
Składki na Fundusz Pracy 4120 18 454,00 16 418,01 89,0
Wpłaty na PFRON 4140 22 140,00 20 019,40 90,4
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2100,00 1 989,24 94,7
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 75 202,00 63 341,99 84,2
Zakup energii 4260 12 500,00 10 826,64 86,6
Zakup usług zdrowotnych 4280 300,00 255,00 85,0
Zakup usług pozostałych 4300 41 800,00 39 970,55 95,6
Opłaty za usługi internetowe 4350 1 000,00 294,76 29,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4360 4 300,00 4 110,94 95,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 20 000,00 18 021,43 90,1
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4390 1 000,00 249,98 25,0
Podróże krajowe służbowe 4410 20 766,00 20 289,92 97,7
Różne opłaty i składki 4430 1 500,00 1 398,00 93,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 18 235,00 18 234,92 100,0
Opłaty na rzecz budżetu państwa 4510 1 050,00 1 050,00 100,0
Podatek od towarów i usług 4530 3 610,00 462,51 12,8
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 40,00 40,00 100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4700 5 500,00 4 655,00 84,6
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 4 000,00 2 159,01 54,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 20 000,00 12 473,50 62,4
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75053 7 810,00 7 531,40 96,4
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 5 625,00 5 355,00 95,2
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 747,00 746,20 100,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 816,00 808,99 99,1
Zakup usług pozostałych 4300 162,00 162,00 100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 48,00 47,95 100,0
Podróże krajowe służbowe 4410 381,00 380,52 99,9
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 31,00 30,74 99,2
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075 6 500,00 5 035,29 77,5
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 732,00 2 156,28 78,9
Zakup usług pozostałych 4300 3 268,00 2 773,60 84,9
Podróże służbowe krajowe 4410 300,00 0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 200,00 105,41 52,7
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 20 822,00 20 550,67 98,7
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 804,00 804,00 100,0
Składki na ubezpieczenia
społeczne 4110 103,00 103,14 100,1
Składki na Fundusz Pracy 4120 15,00 14,70 98,0
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 600,00 600,00 100,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 36,00 35,84 100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 50,00 50,32 100,6
Wybory do Sejmu i Senatu 75108 10611,00 10611,00 100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 4950,00 4950,00 100,0
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2450,00 2449,73 100,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2670,00 2669,70 100,0
Zakup energii 4260 14,00 13,83 100,0
Zakup usług pozostałych 4300 47,00 47,25 100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 32,00 31,92 100,0
Podróże służbowe krajowe 4410 207,00 207,12 100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 241,00 241,45 100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109 9 407,00 9 135,67 97,1
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 4 950,00 4 680,00 94,5
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2 503,00 2 503,16 100,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 451,00 1 450,66 100,0
Zakup usług pozostałych 4300 142,00 141,75 100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 54,00 53,90 100,0
Podróże służbowe krajowe 4410 181,00 180,45 100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 126,00 125,75 100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 79 409,00 65 103,82 82,0
Ochotnicze straże pożarne 75412 79 109,00 64 803,82 81,9
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3020 2 100,00 673,92 32,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 21 705,00 20 798,44 95,8
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 1 757,00 1 717,85 97,7
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 4 223,00 3 820,33 90,5
Składki na Fundusz Pracy 4120 575,00 168,69 29,33
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 30 600,00 25 701,75 84,0
Zakup energii 4260 5 000,00 2 588,83 51,8
Zakup usług zdrowotnych 4280 300,00 0,00
Zakup usług pozostałych 4300 3 600,00 2 353,01 65,4
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 1 140,00 0,00
Podróże krajowe służbowe 4410 900,00 320,10 35,6
Różne opłaty i składki 4430 5 500,00 5 454,00 99,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440
1 207,00 1 206,90 100,0
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 2,00 0,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4700 300,00 0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 200,00 0,00
Pozostała działalność 75495 300,00 300,00 100,0

Zakup usług pozostałych 4300 300,00 300,00 100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 8 180,00 5 706,16 69,8
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 75647 8 180,00 5 706,16 69,8
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 4100 7 980,00 5 706,16 71,5
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 200,00 0,00
Obsługa długu publicznego 757 114 900,00 106 374,20 92,6
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
75702


114 900,00
106 374,20
92,6
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 8070 114 900,00 106 374,20 92,6
Oświata i wychowanie 801 3 924 946,00 3 704 135,02 94,4
Szkoły podstawowe 80101 2 227 553,00 2 093 373,37 94,0
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3020 79 987,00 77 191,23 96,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1 327 285,00 1 293 800,66 97,5
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 98 028,00 97 384,22 99,3
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 266 382,00 246 887,21 92,7
Składki na Fundusz Pracy 4120 38 178,00 34 945,65 91,5
Wpłaty na PFRON 4140 1 300,00 1 100,99 84,7
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 229 100,00 168 455,14 73,5
Zakup materiałów i wyposażenia 4218 13 837,00 13 836,84 100,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4219 4 614,00 4 614,76 100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 1 000,00 331,00 33,1
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4248 1 869,00 1 867,91 100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4249 623,00 622,98 100,0
Zakup energii 4260 36 000,00 32 346,74 89,8
Zakup usług zdrowotnych 4280 963,00 910,00 94,5
Zakup usług pozostałych 4300 15 300,00 12 315,65 80,5
Zakup usług pozostałych 4308 8 421,00 8 420,99 100,0
Zakup usług pozostałych 4309 2 808,00 2 808,51 100,0
Opłaty za usługi internetowe 4350 2 366,00 1 223,17 51,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 5 220,00 4 338,70 83,1
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4390 300,00 0,00
Podróże krajowe służbowe 4410 3 810,00 3 252,01 85,4
Podróże krajowe służbowe 4418 444,00 443,67 100,0
Podróże krajowe służbowe 4419 148,00 147,89 100,0
Różne opłaty i składki 4430 2 673,00 2 622,00 98,0
Różne opłaty i składki 4438 127,00 127,48 100,4
Różne opłaty i składki 4439 42,00 42,52 101,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 78 414,00 78 412,93 100,0
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 278,00 24,18 8,7
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 100,00 0,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4700 1 100,00 0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 1 100,00 274,09 24,9
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4748 425,00 424,77 100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4749 142,00 141,68 100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 5 169,00 4 057,80 78,5
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103 380 339,00 361 638,55 95,1
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3020 17 088,00 15 841,29 92,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 237 633,00 230 835,61 97,1
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 17 093,00 17 020,22 99,6
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 46 797,00 42 160,38 91,1
Składki na Fundusz Pracy 4120 6 760,00 6 029,73 89,2
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 330,00 330,00 100,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 10 800,00 8 212,22 76,0
Zakup środków żywności 4220 23 000,00 22 476,90 97,7
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 500,00 238,00 47,6
Zakup energii 4260 2 500,00 2 289,19 91,6
Zakup usług zdrowotnych 4280 300,00 0,00
Zakup usług pozostałych 4300 2 070,00 2 009,99 97,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 200,00 68,40 34,2
Podróże krajowe służbowe 4410 300,00 0,00
Różne opłaty i składki 4430 300,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 14 128,00 14 126,62 100,0
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 40,00 0,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4700 300,00 0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 200,00 0,00
Gimnazja 80110 975 557,00 927 371,51 95,1
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3020 43 668,00 42 028,41 96,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 625 359,00 610 341,52 97,6
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 45 599,00 45 598,35 100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 127 352,00 116 877,20 91,8
Składki na Fundusz Pracy 4120 18 097,00 16 664,38 93,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 52 821,00 39 515,14 74,8
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 1 500,00 1 369,87 91,3
Zakup energii 4260 11 000,00 9 960,36 90,5
Zakup usług zdrowotnych 4280 1 000,00 560,00 56,0
Zakup usług pozostałych 4300 6 500,00 3 886,13 59,8
Opłaty za usługi internetowe 4350 800,00 177,00 22,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 2 300,00 2 038,53 88,6
Podróże krajowe służbowe 4410 2 000,00 1 580,47 79,0
Różne opłaty i składki 4430 900,00 819,50 91,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 33 411,00 33 410,56 100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4700 550,00 0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 500,00 378,09 75,6
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 2 200,00 2 166,00 98,4
Dowożenie uczniów do szkół 80113 278 693,00 262 919,74 94,3
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3020 2 000,00 1 797,12 89,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 84 775,00 82 344,20 97,1
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 6 758,00 6 624,90 98,0
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 16 230,00 14 783,38 92,0
Składki na Fundusz Pracy 4120 2 311,00 2 111,08 91,3
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 146 532,00 136 525,66 93,2
Zakup usług remontowych 4270 500,00 390,40 78,1
Zakup usług zdrowotnych 4280 300,00 170,00 56,6
Zakup usług pozostałych 4300 7 700,00 7 405,86 96,2
Podróże krajowe służbowe 4410 1 134,00 527,64 46,5
Różne opłaty i składki 4430 6 900,00 6 887,00 99,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440 3 353,00 3 352,50 100,0
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 200,00 0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 7 370,00 4 409,68 59,8
Podróże służbowe krajowe 4410 100,00 13,40 13,4
Podróże służbowe krajowe 4419 1 150,00 986,28 85,8
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4709 6 120,00 3 410,00 55,7
Pozostała działalność 80195 55 434,00 54 422,17 98,2
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 000,00 0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 1 792,00 1 781,67 99,4
Zakup usług pozostałych 4300 30 707,00 30 706,92 100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 21 935,00 21 933,58 100,0
Ochrona zdrowia 851 29 761,00 18 803,86 63,2
Zwalczanie narkomanii 85153 3 000,00 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 000,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 000,00 0,00
Zakup usług pozostałych 4300 1 000,00 0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 26 761,00 18 803,86 63,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 10 292,00 9 239,32 89,8
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 510,00 406,18 79,6
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 847,00 1 640,38 88,8
Składki na Fundusz Pracy 4120 100,00 28,42 28,4
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 4 000,00 2 920,00 73,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 761,00 1 858,16 67,3
Zakup energii 4260 600,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych 4280 100,00 0,00
Zakup usług pozostałych 4300 4 008,00 1 135,00 28,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 840,00 643,78 76,6
Podróże krajowe służbowe 4410 500,00 465,62 93,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 403,00 402,30 100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4700 300,00 0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 300,00 0,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 200,00 64,70 32,4
Pomoc społeczna 852 2 832 911,00 2 347 331,69 82,9
Domy pomocy społecznej 85202 620,00 619,38 100,0
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4330 620,00 619,38 100,0
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 2 004 922,00 1 600 330,35 79,8
Świadczenia społeczne 3110 1 933 880,00 1 544 595,61 79,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 36 452,00 29 675,45 81,4
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 16 577,00 11 801,49 71,2
Składki na Fundusz Pracy 4120 893,00 706,69 79,1
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 888,00 888,00 100,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4 000,00 3 443,02 86,1
Zakup usług pozostałych 4300 5 232,00 4 793,62 91,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 500,00 277,72 55,1
Podróże krajowe służbowe 4410 1 000,00 491,10 49,1
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 600,00 400,00 66,7
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 1 900,00 279,69 14,7
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 3 000,00 2 977,96 99,3
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213 15 060,00 10 065,82 66,8
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 15 060,00 10 065,82 66,8
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 85214 418 380,00 378 815,42 90,0
Świadczenia społeczne 3110 418 380,00 378 815,42 90,0
Dodatki mieszkaniowe 85215 45 100,00 45 036,25 100,0
Świadczenia społeczne 3110 45 100,00 45 036,25 100,0
Ośrodki pomocy społecznej 85219 140 040,00 131 212,11 93,7
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3020 1 872,00 1 872,00 100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 90 791,00 85 639,41 94,3
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 8 084,00 8 071,26 100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 19 450,00 17 535,17 90,2
Składki na Fundusz Pracy 4120 2 630,00 2 367,36 90,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 400,00 2 314,73 96,4
Zakup usług pozostałych 4300 3 100,00 2 843,05 91,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4360 350,00 14,28 4,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 2 250,00 1 955,35 86,9
Podróże krajowe służbowe 4410 5 360,00 4 984,42 93,0
Różne opłaty i składki 4430 200,00 144,00 72,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 3 353,00 3 352,50 100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 200,00 118,58 59,3
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 10 896,00 9 711,50 89,1
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 754,00 1 480,65 84,4
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 9 142,00 8 230,85 90,0
Pozostała działalność
85295 197 893,00 171 540,86 86,7
Świadczenia społeczne 3110 197 893,00 171 540,86 86,7
Edukacyjna opieka wychowawcza 854 618 358,00 584 910,88 94,6
Świetlice szkolne 85401 189 955,00 157 596,38 82,3
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3020 1 650,00 494,04 30,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 57 700,00 54 097,45 93,8
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 6 960,00 3 942,58 56,6
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 12 019,00 9 535,84 79,3
Składki na Fundusz Pracy 4120 1 677,00 1 295,11 77,2
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 5 195,00 2 761,52 53,1
Zakup środków żywności 4220 89 150,00 82 342,09 92,4
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 3 000,00 262,66 8,8
Zakup energii 4260 5 285,00 350,00 6,6
Zakup usług zdrowotnych 4280 500,00 0,00
Zakup usług pozostałych 4300 2 950,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 2 415,00 2 413,80 100,0
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 615,00 38,46 6,3
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4700 300,00 0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 539,00 62,83 11,6
Pomoc materialna dla uczniów 85415 428 403,00 427 314,50 99,7
Stypendia dla uczniów 3240 385 173,00 385 173,00 100,0
Inne formy pomocy dla uczniów 3260 43 230,00 42 141,50 97,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 219 837,00 201 458,10 91,6
Oczyszczanie miast i wsi 90003 23 689,00 21 427,16 90,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 9 026,00 8 344,51 92,4
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 721,00 697,68 96,8
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 672,00 1 540,20 92,1
Składki na Fundusz Pracy 4120 237,00 33,85 14,3
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 480,00 44,27 9,2
Zakup usług zdrowotnych 4280 100,00 0,00
Zakup usług pozostałych 4300 3 800,00 3 757,60 98,9
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4390 200,00 0,00
Podróże krajowe służbowe 4410 50,00 0,00
Różne opłaty i składki 4430 7 000,00 6 606,75 94,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 403,00 402,30 100,0
Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 114 000,00 107 965,21 94,7
Zakup energii 4260 55 000,00 49 305,68 89,6
Zakup usług remontowych 4270 59 000,00 58 659,53 99,4
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 90020 306,00 0,00
Zakup usług pozostałych 4300 306,00 0,00
Pozostała działalność 90095 81 842,00 72 065,73 88,0
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 40,00 39,97 100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 33 440,00 28 951,76 86,6
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 8 547,00 8 515,55 99,6
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 7 146,00 5 048,00 70,6
Składki na Fundusz Pracy 4120 2 554,00 2 242,87 87,8
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 21 000,00 20 056,16 95,5
Zakup energii 4260 400,00 120,58 30,1
Zakup usług zdrowotnych 4280 1 000,00 85,00 8,5
Zakup usług pozostałych 4300 2 200,00 1 863,00 84,7
Podróże służbowe krajowe 4410 400,00 366,74 91,7
Różne opłaty i składki 4430 4 000,00 3 711,50 92,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 805,00 804,60 100,0
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 50,00 0,00
Koszty postępowania sądowego i kuratorskiego 4610 260,00 260,00 100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 674 768,00 642 147,08 95,2
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 511 324,00 478 703,08 93,6
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2480 255 078,00 255 078,00 100,0
Wynagrodzenia bezosobowe 4178 1 200,00 1 200,00 100,0
Wynagrodzenia bezosobowe 4179 300,00 300,00 100,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 7 000,00 1 580,71 22,6
Zakup materiałów i wyposażenia 4218 113 100,00 102 492,00 90,6
Zakup materiałów i wyposażenia 4219 28 268,00 25 623,91 90,6
Zakup usług pozostałych 4300 3 000,00 1 830,00 61,0
Zakup usług pozostałych 4308 11 144,00 4 000,00 35,9
Zakup usług pozostałych 4309 2 786,00 1 000,00 35,9
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 28,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 50 000,00 46 188,46 92,4
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6068 31 530,00 31 528,00 100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 7 890,00 7 882,00 100,0
Biblioteki 92116 163 444,00 163 444,00 100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2480 163 444,00 163 444,00 100,0
Kultura fizyczna i sport 926 5 200,00 644,82 12,4
Pozostała działalność 92695 5 200,00 644,82 12,4
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 5 000,00 581,40 11,6
Podróże służbowe krajowe 4410 200,00 63,42 31,7
OGÓŁEM 10 175 488,00 9 216 293,22 90,6
Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Nr 47/08 Wójta Gminy Zbójna
z dnia 03 marca 2008 roku


Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji państwowej zleconych gminie


DOCHODY w złotych

Wyszczególnienie
Dz.
Rozdz

§ Plan po zmianach
Wykonanie
%
Rolnictwo i łowiectwo
010 97 491,00 97490,50 100,0
Pozostała działalność 01095 97 491,00 97 490,50 100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010
97 491,00
97 490,50
100,0
Administracja publiczna 750 60 500,00 60 500,00 100,0

Urzędy wojewódzkie

75011
60 500,00
60 500,00
100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010
60 500,00
60 500,00


100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 20 822,00 20 550,67 98,7
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 804,00 804,00 100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami


2010

804,00

804,00

100,0
Wybory do Sejmu i Senatu 75108 10 611,00 10 611,00 100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami
2010 10 611,00 10 611,00 100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109 9 407,00 9 135,67 97,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 9 407,00 9 135,67 97,1
Pomoc społeczna
852 2 118 000,00 1 704 442,58 80,5
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 2 004 000,00
1 599 408,76 79,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 2 004 000,00
1 599 408,76 79,8
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213 15 000,00 10 014,38 66,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami
2010
15 000,00
10 014,38
66,8

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85214


99 000,00
95 019,44
96,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2010
99 000,00
95 019,44
96,0
Razem 2 296 813,00 1 882 983,75 82,0


WYDATKI
WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZ § Plan po zmianach Wykonanie %
Rolnictwo i łowiectwo 010
97 491,00
97 490,50
100,0
Pozostała działalność 01095 97 491,00 97 490,50 100,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 654,00 654,35 100,0
Zakup usług pozostałych 4300 1 203,00 1 203,45 100,0
Różne opłaty i składki 4430 95 580,00 95 578,92 100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 54,00 53,78 100,0

Administracja publiczna

750
60 500,00
60 500,00
100,0
Urzędy wojewódzkie 75011 60 500,00 60 500,00 100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 41 411,00 41 411,00 100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 3 137,00 3 137,00 100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 7 842,00 7 842,00 100,0
Składki na Fundusz Pracy 4120 1 106,00 1 106,00 100,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 345,00 1 345,00 100,0
Zakup usług pozostałych 4300 2 258,00 2 258,00 100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 558,00 558,00 100,0
Podróże krajowe służbowe 4410 1 459,00 1 459,00 100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 804,00 804,00 100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 580,00 580,00 100,0

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

751
20 822,00
20 550,67
98,7
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
75101
804,00
804,00
100,0
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 600,00 600,0 100,0
Składki na ubezpieczenia
Społeczne 4110 103,00 103,14 100,0
Składki na Fundusz Pracy 4120 15,00 14,70 100,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 36,00 35,84 100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 50,00 50,32 100,0
Wybory do Sejmu i Senatu 75108 10 611,00 10 611,00 100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 4 950,00 4 950,00 100,0
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2 450,00 2 449,73 100,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 670,00 2 669,70 100,0
Zakup energii 4260 14,00 13,83 100,0
Zakup usług pozostałych 4300 47,00 47,25 100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 32,00 31,92 100,0
Podróże służbowe krajowe 4410 207,00 207,12 100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 241,00 241,45 100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109 9 407,00 9 135,67 97,1
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 4 950,00 4 680,00 94,5
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2 503,00 2 503,16 100,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 451,00 1 450,66 100,0
Zakup usług pozostałych 4300 142,00 141,75 100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 54,00 53,90 100,0
Podróże krajowe służbowe 4410 181,00 180,45 100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 126,00 125,75 100,0

Pomoc społeczna
852

2 118 000,00
1 704 442,58
80,5
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 2 004 000,00 1 599 408,76 79,8
Świadczenia społeczne 3110 1 933 880,00 1 544 595,61 79,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 36 418,00 29 641,86 81,3
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 16 577,00 11 801,49 71,3
Składki na Fundusz Pracy 4120 893,00 706,69 79,1
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4 000,00 3 443,02 86,0
Zakup usług pozostałych 4300 5 232,00 4 793,62 91,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 500,00 277,72 55,5
Podróże służbowe krajowe 4410 1 000,00 491,10 49,1
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4700 600,00 400,00 66,7
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 1 900,00 279,69 14,7
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 3 000,00 2 977,96 99,3

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
85213
15 000,00
10 014,38
66,8
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 15 000,00 10 014,38 66,8

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

85214
99 000,00
95 019,44
96,0
Świadczenia społeczne
3110 99 000,00 95 019,44 96,0

OGÓŁEM

2 296 813,00
1 882 983,75
82,0


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 maj 2008 13:18
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1231 razy