BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XV/82/09

z dnia: 12 lutego 2009 r.
w sprawie: przystąpienia Gminy Zbójna do realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
UCHWAŁA NR XV/82/09
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 12 lutego 2009 r.


w sprawie przystąpienia Gminy Zbójna do realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art.110 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 i Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431, Nr 223, poz. 1458) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Gmina Zbójna przystępuje do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i przeznacza na realizację tegoż projektu w 2009 r. środki finansowe jako wkład własny w wysokości 6233 zł.
§ 2. .W celu realizacji projektu w imieniu Gminy Zbójna działania będzie podejmował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej.
§ 3. W roku 2009 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej będzie realizował projekt w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 kwi 2010 13:25
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1021 razy