BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVI/86/09

z dnia: 24 marca 2009 r.
w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbójna
UCHWAŁA NR XVI/86/09
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 24 marca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbójna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458/ po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy na 2008 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium z tego tytułu uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy na 2008 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 kwi 2010 14:18
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1073 razy