BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

X/49/11

z dnia: 30 listopada 2011 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2011 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/ Dz.U. z Nr 157, poz. 1240, z późn. zm./ Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały polegajacych na:
1)Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 723 035,00 zł,
2)Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 1 166 013,00 zł,
3)Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 253 455,00 zł,
4)Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 696 433,00 zł.
2. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 16 391 225,00 zł, w tym:
- bieżące w wysokości 14 552 719,00 zł,
- majątkowe w wysokości 1838 506,00 zł
3. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 17 402 985,00 zł, w tym:
- bieżące w wysokości 14 041 600,00 zł, - majątkowe w wysokości 3 361 385,00 zł,
§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/45/11 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 wrzesnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zbójna na 2011 rok, zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczacy
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 gru 2011 10:41
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1010 razy