BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XII/66/12

z dnia: 28 marca 2012 roku
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2012”.
Na podstawie art. 41ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225, Nr 220, poz. 1600) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2012” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Jan GawrychJan Gawrych
ącznik


Załącznik do uchwały
Rady Gminy ZbónaNr XII/66/12
z dnia 28 marca 2012roku

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
“ZBÓJNA – 2012”.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Rada Gminy uznając trzeźwość mieszkańców za podstawowy warunek rozwoju moralnego i materialnego gminy ustala niniejszy program.
ROZDZIAŁ II
Diagnoza sytuacji w gminie dotycząca problemów alkoholowych
§ 2. Celem diagnozy jest rozpoznanie aktualnego stanu sytuacji w gminie w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii /dane za 2011rok/ i podjęcie stosownych działań naprawczych zawartych w niniejszym Programie.
1) analiza występujących problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i zażywaniem narkotyków :
a) ilość osób, które skorzystały z Poradni Uzależnień od Alkoholu - uzależnieni :17 osób (w tym 2 kobiety i 15 mężczyzn), współuzależnieni :1 kobieta,
b) ilość osób, które skorzystały z Poradni dla Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych : 1 osoba (mężczyzna),
c) ilość osób, które podjęły leczenie na Oddziale Terapii Uzależnień – 4 osoby (w tym 1 kobieta i 3 mężczyzn),
d) ilość osób zażywających narkotyki – brak danych,
e) ilość osób zażywających narkotyki, które podjęły leczenie – 1,
f) liczba rodzin z problemem alkoholowym objętych bezpośrednią pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 6 (16 osób w tych rodzinach),
g) ilość dzieci z rodzin /ogółem/, które korzystają z różnych form pomocy /dożywianie/ - 406,
2) wartość sprzedanego alkoholu w sklepach na terenie całej gminy w 2010 roku wyniosła - 1.529.667,04 zł., a w 2011 roku - 1.586.301,76 zł.
3) analiza występujących wykroczeń i przestępstw popełnionych po spożyciu alkoholu /za 2011 rok/ :
a) ilość interwencji w zdarzeniach z udziałem osób nietrzeźwych – 68,
b) ilość wykroczeń popełnionych w stanie po spożyciu alkoholu – 18,
c) ilość przestępstw popełnionych w stanie po spożyciu alkoholu – 20,
d) ilość osób przewiezionych do miejsca zamieszkania po spożyciu alkoholu – 4,
e) ilość interwencji z wykorzystaniem procedury ,,Niebieskie Karty’’ dotyczącej przemocy w rodzinie –16.ROZDZIAŁ III
Działania profilaktyczne
§ 3. Celem działań profilaktycznych jest:
1) rozwijanie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat szkodliwości spożywania alkoholu i palenia papierosów,
2) podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat alkoholu i narkotyków oraz ich negatywnego wpływu na organizm człowieka,
3) rozumienie przemocy oraz zapobieganie jej występowaniu,
4) promocja zdrowego stylu życia, bez używek.
§ 4. W zakresie działań profilaktycznych podejmowane będą następujące zadania:
1) zorganizowanie zajęć interaktywnych z elementami warsztatu pt.,,Agresja i przemoc'',
2) zorganizowanie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pt.,, Twoje życie to Twoje decyzje’’,
3) udział młodzieży gimnazjalnej w warsztatach integracyjno – profilaktycznych w „Olszynce'' k/Łomży,
4) zorganizowanie warsztatów profilaktycznych dla dzieci najmłodszych pt. ,,Obrona bez przemocy. Jak radzić sobie z agresją'',
5) szkolenie – wywiadówka profilaktyczna dla rodziców pt. ,,Uzależnienia'',
6) dofinansowanie instytucji działających na rzecz ludzi z rodzin patologicznych,
7) udział osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu lub leków w programie korekcyjno – edukacyjnym,
8) zwrot kosztów poniesionych w związku z dojazdami do Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży osobom w celu leczenia uzależnienia lub uczestnictwa w mitingach oraz spotkaniach z psychoterapeutą,
9) finansowanie i dofinansowanie wycieczek, imprez charytatywnych dla dzieci z rodzin patologicznych zagrożonych problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków.ROZDZIAŁ IV
Działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
§ 5. Celem działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych jest:
1) zmniejszenie ilości osób cierpiących z powodu zachowań osób nadużywających alkoholu i zażywających narkotyki,
2) zwiększenie ilości osób podejmujących leczenie we wczesnym stadium choroby alkoholowej i uzależnienia od narkotyków.
§ 6. Rozwiązywanie problemów alkoholowych realizowane będą poprzez:
1) podejmowanie przez Pełnomocnika i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działań interwencyjnych mobilizujących osoby uzależnione od alkoholu do podejmowania leczenia dobrowolnego,
2) podejmowane przez GKRPA działań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
3) organizowanie systemu pomocy rodzinom osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, w szczególności poprzez:
a) współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
b) współpracę z Policją ,
c) współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,
4) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów o zakazie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, małoletnim na kredyt i pod zastaw oraz o zakazie reklamy i promocji napojów alkoholowych,
5) udzielanie pomocy, w tym prawnej osobom dotkniętym lub zagrożonym przemocą domową.

ROZDZIAŁ V
Kontrola realizacji programu profilaktyki
§ 7. 1.Celem kontroli realizacji programu profilaktyki jest zwiększenie rozeznania Rady Gminy o problemach alkoholowych występujących na terenie gminy.
2.Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowuje corocznie wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i przedkłada je Radzie Gminy.
ROZDZIAŁ VI
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
§ 8. 1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji w wysokości 70,00 zł brutto.
2. Wynagrodzenie przysługuje członkom komisji będących pracownikami Urzędu Gminy, jeżeli posiedzenie odbywa się poza godzinami pracy.
3. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji wypłacane jest na podstawie listy obecności podpisanej przez obecnych na posiedzeniu członków komisji.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§ 9. 1. Za ustalenia szczegółowego harmonogramu i terminów realizacji zadań wynikających z niniejszego Programu odpowiedzialny jest Wójt Gminy i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Środki finansowe na realizację Programu będą pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 cze 2012 14:56
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1226 razy