BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XII/69/12

z dnia: 28 marca 2012 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h oraz 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz.1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz.887) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Zbójna Nr VII/40/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Jan GawrychZałącznik
do uchwały Nr XII/69/12
Rady Gminy Zbójna
z dnia 28 marca 2012 r.
STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBÓJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej zwany w dalszej treści „Ośrodkiem” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.)
5) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734,
z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.);
7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240);
8) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.);
9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);
10) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.)
11) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 4731, późn. zm.);
12) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887);
13) uchwały Nr 42/IV/90 Gminnej Rady Narodowej w Zbójnej z dnia 27 kwietnia 1990 r.
w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej;
14) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Pełna nazwa ośrodka – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej (nazwa skrócona GOPS)
2. Terenem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Gmina Zbójna.
3. Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miejscowość Zbójna.

§ 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Zbójna.
ROZDZIAŁ II
ZAKRES DZIAŁAŃ

§ 4. Celem Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 5 1. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom wsparcia w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowych, jakiej nie są
w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, uprawnienia i możliwości.
2. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
3.Pomoc społeczna polega w szczególności na:
1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń z pomocy społecznej;
2) pracy socjalnej;
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia i usługi z pomocy społecznej;
5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb;
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
7) współpracy i współdziałaniu z innymi w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków ubóstwa;
8) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
§ 6 Ośrodek realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych w szczególności poprzez ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłatę:
1) zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych,
2) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
3) świadczeń opiekuńczych.
§ 7 Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poprzez ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń majątkowych.
§ 8 Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych poprzez ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych.
§ 9 Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez zapewnienie obsługi organizacyjno – technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Zbójna oraz pracę przy realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
§ 10. 1. Ośrodek w trakcie realizacji statutowych działań współdziała z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
2. Ośrodek współpracuje także przy realizacji zadań z innymi jednostkami samorządu, administracją rządową, ośrodkami pomocy społecznej sąsiednich gmin, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, urzędami pracy, służbą zdrowia, ubezpieczeniami społecznymi, policją, sądami
i innymi podmiotami realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej.


ROZDZIAŁ III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 11. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzy Kierownik i podlegli mu pracownicy.
2.W strukturze Ośrodka wyodrębnia się następujące stanowiska pracy:
1) kierownik;
2) z-ca kierownika;
3) główny księgowy;
4) pracownik socjalny (stanowisko wieloosobowe);
5)opiekun w ośrodku pomocy społecznej;
6) pracownik do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
7) asystent rodziny;
8) inne stanowiska pracy.
3. Zasady funkcjonowania Ośrodka, liczbę etatów w jego strukturze organizacyjnej oraz zadania na poszczególne stanowiska pracy określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika Ośrodka w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Zbójna.
4. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) i ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
§ 12. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik.
2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest Wójt Gminy Zbójna. Wójt wykonuje również czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Kierownika.
3. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz oraz w szczególności:
1) organizuje jego pracę i sprawuje nadzór nad realizacja zadań przez poszczególnych pracowników Ośrodka;
2) wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka;
3) odpowiada materialnie za powierzone mienie;
4) odpowiada za prawidłowość sporządzenia planu dochodów i wydatków oraz realizacje tego planu;
5) wydaje na podstawie upoważnienia udzielonego w formie pisemnej przez Wójta Gminy Zbójna decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
6) podejmuje na podstawie upoważnienia udzielonego w formie pisemnej przez Wójta Gminy Zbójna działania wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzi postępowania i wydaje w tych sprawach decyzje;
7) składa Radzie Gminy Zbójna co roku sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 13. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Zbójna.
§ 14. 1. Za całość gospodarki finansowej Ośrodka odpowiada Kierownik.
2. Obowiązki dotyczące gospodarki finansowej w zakresie powierzonym przez Kierownika Ośrodka pełni główny księgowy jednostki.
3. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków otrzymanych z budżetu państwa i budżetu gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze środków pozabudżetowych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 15. Ośrodek może otrzymać środki finansowe i rzeczowe na swoja działalność z innych źródeł.
§ 16. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finasowy.
§ 17. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową i budżetową.


ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18. Zmiana Statutu Ośrodka następuje w drodze uchwały Rady Gminy Zbójna.Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 cze 2012 15:00
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1505 razy