BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIX/101/12 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
Na podstawie art.6k ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty na jednego mieszkańca określonej w § 2 lub 3.
§ 2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 14,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
§ 3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane w sposób selektywny wynosi 8,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 12 mar 2013 15:08
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 990 razy