BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIX/102/12 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się obowiązek wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca lipca 2013 roku.
§ 2. Opłatę o której mowa w § 1 należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zbójna.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 12 mar 2013 15:09
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 949 razy