BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIX/103/12 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela /współwłaściciela lub inny rodzaj podmiotu/ nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2. Deklarację o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Zbójna, w terminie do 31 marca 2013r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 12 mar 2013 15:21
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 998 razy