BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIX/104/12 RADY GMINYZBÓJNA

z dnia: 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zbójna i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest dokonywać odbioru odpadów komunalnych w każdej ilości, według ustalonego harmonogramu, przy uwzględnieniu postanowień niniejszego paragrafu:
1) odpady zmieszane (niesegregowane) wraz z biodegradowalnymi, gromadzone w pojemnikach 120 litrów bądź 240 litrów odbierane będą:
a) co najmniej jeden raz w miesiącu - w okresie od 15 października do 15 kwietnia;
b) co najmniej 2 razy w miesiącu - w okresie od 16 kwietnia do 14 października;
2) odpady komunalne selektywnie zebrane obejmujące: szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, gromadzone w workach nie mniejszych niż 80 l, z folii LDPE będą odbierane nie rzadziej niż raz na kwartał,
§ 3. Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektroniczny i elektryczny,meble i inne odpady wielogabarytowe, zużyte opony, folia kiszonkarska pochodzące z terenu nieruchomości zamieszkałej, odbierane będą przez przedsiębiorcę w czasie zbiórek prowadzonych akcyjnie, co najmniej dwa razy w roku. O terminie i sposobie odbioru odpadów mieszkańcy zostaną powiadomieni przez gminę, z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
§ 4. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku robót prowadzonych we własnym zakresie, gromadzone w specjalnych pojemnikach uniemożliwiajacych pylenie, zamówionych za dodatkową opłatą przez właściciela nieruchomości, u przedsiębiorcy odbierajacego odpady komunalne – odbierane będą w ciągu 48 godzin od zgłoszenia przedsiębiorcy potrzeby ich odbioru.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.
Przewodniczący Rady

Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 12 mar 2013 15:15
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1012 razy