BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XX/110/13 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 12 lutego 2013 r.
w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna.
Na podstawie art. 18. ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania i czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/100/12 Rady Gminy Zbójna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania i czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan GawrychZałącznik
do Uchwały Nr XX/110/13
Rady Gminy Zbójna
z dnia 12 lutego 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY ZBÓJNA
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zbójna, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zbójna.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :
1) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady stałe i płynne powstające
w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
2) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, oraz inne podmioty władające nieruchomością.
3) gospodarstwie domowym - rozumie się przez to jedną osobę lub więcej osób razem zamieszkujących i wspólnie się utrzymujących;
4) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady komunalne, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
5) odpadach wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach, z wyjątkiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
6) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to odpady komunalne, które zawierają składniki niebezpieczne oraz posiadają właściwości niebezpieczne określone w ustawie
z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, a w szczególności przeterminowane leki
i baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, olejów mineralnych i syntetycznych, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach, opakowania po aerozolach;
7) odpadach zmieszanych – rozumie się przez to odpady komunalne nie poddane selektywnemu zbieraniu;
8) odpadch segregowanych – rozumie się przez to selektywnie gromadzone komunalne odpady obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów : papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji;
9) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – rozumie się przez to sprzęt wymieniony w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180 poz. 1495, z późn.zm.), pochodzący
z gospodarstw domowych lub z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, stanowiący odpady komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach;
10) odpadach budowlanych – rozumie się przez to odpady pochodzące z budowy, remontów, demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej;
11) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki bytowe gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
12) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
13) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
ROZDZIAŁ II
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY ZBÓJNA
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do:
1) utrzymania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości oraz znajdujących się przy nich urządzeń;
2) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, chwastów i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości, niezwłocznie po ich pojawieniu się;
3) gromadzenia uprzątniętego błota, śniegu i lodu przy krawędzi chodnika z jezdnią,
w sposób umożliwiający swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych;
4) usunięcia śliskości na chodniku położonym wzdłuż nieruchomości, niezwłocznie
po pojawieniu się.
§ 3. Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych należy do obowiązków
zarządców dróg.
§ 4. Gmina obowiązana jest do:
1) zapobiegania zanieczyszczeniu ulic, chodników, placów i terenów otwartych;
2) utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych;
3) wywozu nieczystości zbieranych w koszach ulicznych.
§ 5. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenie zapewniającym odprowadzenie powstających ścieków do zbiorników bezodpływowych lub gromadzenie ich w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do gruntu.
§ 6. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, oraz pod warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, a sposób postępowania z odpadami powstajacymi w wyniku naprawy będzie zgodny z przepisami szczególnymi.
ROZDZIAŁ III
ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI
§ 7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych wyłącznie do przeznaczonych do tego celu pojemników,
o których mowa w § 12 pkt 1.
§ 8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych i umieszczania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych do
worków, według ich przeznaczenia, zgodnie z postanowieniami § 12 pkt 2.
§ 9. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów :
1) papier, tektura (makulatura, karton);
2) szkło;
3) metale;
4) tworzywa sztuczne;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) odpady ulegajace biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegajace biodegradacji;
7) przeterminowane leki i chemikalia;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe;
12) zużyte opony;
13) odpady zielone;
14) folia kiszonkarska.
§ 10. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia nieczystości ciekłych
w zbiornikach bezodpływowych lub przetwarzania ich w przydomowych oczyszczalniach ścieków.
ROZDZIAŁ IV
WYMAGANIA DOTYCZACE URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
§ 11. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości
w znormalizowane pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.
§ 12. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości stosuje się :
1) pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego z kółkami o pojemności od 120 litrów
do 1100 litrów;
2) worki o pojemności nie mniejszej niż 80 litrów, wykonane z folii polietylenowej LDPE
o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów selektywnie zbieranych, wykluczającej rozerwanie się worka.
§ 13. W miejscach użytku publicznego (w szczególności chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe) odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych
o minimalnej pojemności 50 l.
§ 14. 1.Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych:
1) w zabudowie jednorodzinnej urządzenia o pojemności 120 litrów na jedno gospodarstwo domowe liczące do 5 osób. Dla gospodarstw domowych liczących powyżej 5 osób dopuszcza się pojemnik o pojemności 240 litrów lub 2 pojemniki 120 litrowe;
2) w budynkach mieszkalnych wielolokalowych urządzenia o pojemności 120 litrów na
jedno gospodarstwo domowe.
3) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli oraz placówek leczniczych urządzenie
o pojemności 1100 litrów na każdych 220 uczniów, pacjentów i pracowników lub o pojemności 240 litrów na każdych 48 uczniów, pacjentów i pracowników;
4) dla lokali handlowych i gastronomicznych, co najmniej jeden pojemnik 120 litrowy na lokal, z tym, że dla lokali gastronomicznych powinien przypadać pojemnik o objętości 120 litrów na każdych 6 miejsc konsumpcyjnych;
5) przy lokalach handlowych, jeśli prowadzona jest działaność spożywcza i przy lokalach gastronomicznych należy dodatkowo, na zewnątrz lokalu ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady;
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu
do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 120 litrowy na każdych 10 pracowników, ale co najmniej jeden pojemnik 120 litrowy na zakład.
2. Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić
w workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorach:
1) białe - z przeznaczeniem na papier, tekturę (makulaturę, karton);
2) żółte – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
a także drobny metal;
3) niebieskie – z przeznaczeniem na szkło.
3. Dopuszcza się zbieranie i gromadzenie odpadów ulegajacych biodegradacji na przydomowych kompostownikach na terenie nieruchomości, na której powstały, przy czym nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.
§ 15. 1. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierajacego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady
w takim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, aby korzystanie z nich nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia ich użytkowników, a w szczególności mają obowiązek utrzymywania ich w czystości oraz co najmniej raz na kwartał ich dezynfekowania.
3. Kosze uliczne, o których mowa § 13 należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.
§ 16. Zabrania się wrzucania do pojemników i worków na odpady komunalne;
1) śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu., gruzu budowlanego oraz szlamów;
2) substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, baterii, świetlówek, akumulatorów
i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów przemysłowych i medycznych.

ROZDZIAŁ V
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI
§ 17. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.
§ 18. Określa się następującą częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
1) dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, dla obiektów użyteczności publicznej, punktów handlowych i usługowych i z koszy ulicznych - co najmniej jeden raz w miesiącach w okresie od 15 października do 15 kwietnia;
2) dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, dla obiektów użyteczności publicznej, punktów handlowych i usługowych i z koszy ulicznych - co najmniej 2 razy w miesiącach w okresie od 16 kwietnia do 14 października.
§ 19. 1. Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 9 pkt 1 - 6 odbierane będą z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, z obiektów użyteczności publicznej, punktów handlowych i usługowych z częstotliwością co najmniej jeden raz na 3 miesiące.
2. Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 9 pkt 9, 10, 12 i 13
z nieruchomości wszystkich typów zabudowy, z obiektów użyteczności publicznej, punktów handlowych i usługowych odbierane będą z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku.
§ 20. W zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej odpady wymienione w § 9 pkt 9, 10, 12 i 13 należy wystawić w terminie określonym w harmonogramie, w miejscu, w którym nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich, a jednocześnie umożliwiającym ich sprawny odbiór.
§ 21. Odpady budowlano i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się w kontenerach przeznaczonych do gromadzenie tego rodzaju odpadów, udostępnionych przez jednostkę wywozową, ustawionych w miejscu nieutrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd pojazdu jednostki wywozowej.
§ 22. Miejsca i terminy zbierania odpadów udostępnione są do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej (www.zbojna.powiatlomzynski.pl).
§ 23. 1. Właściciele nieruchomości wyposażeni w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust. 1.

ROZDZIAŁ VI
ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI PROBLEMOWYMI
§ 24. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wydzielania z odpadów komunalnych:
1) przeterminowanych leków i chemikaliów;
2) zużytych baterii i akumulatorów;
3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
6) zużytych opon;
7) zużytej folii kiszonkarskiej;
8) innych odpadów niebezpiecznych.
§ 25. Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych
w aptekach i placówkach zdrowia.
§ 26. Zużyte baterie należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych
w placówkach oświatowych oraz w obiektach użyteczności publicznej.
§ 27. Zużyte akumulatory odbierane będą w punktach handlowych i serwisowych prowadzących
sprzedaż i wymianę akumulatorów.
§ 28. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbierane będą :
1) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt, w ilości nie większej niż ilość kupionego, nowego sprzętu;
2) w czasie zbiórek prowadzonych okresowo - dwa razy w roku. . O terminie i sposobie odbioru odpadów mieszkańcy zostaną powiadomieniu przez gminę, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
§ 29. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku robót prowadzonych we własnym zakresie, należy gromadzić w specjalnych pojemnikach uniemożliwiajacych pylenie, zamówionych za dodatkową opłatą przez własciciela nieruchomości, u przedsiębiorcy odbierajacego odpady komunalne. Odbiór ww. odpadów nastąpi w ciągu 48 godzin od zgłoszenia przedsiębiorcy potrzeby ich odbioru.
§ 30. Folia kiszonkarska, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe pochodzące z terenu nieruchomości odbierane będą w czasie zbiórek prowadzonych okresowo - dwa razy w roku.
O terminie i sposobie odbioru odpadów mieszkańcy zostaną powiadomieni przez gminę, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
§ 31. Odbiór innych odpadów niebezpiecznych prowadzony będzie również okresowo.
§ 32. Zużyte opony należy przekazywać do zakładów serwisowych prowadzących sprzedaż
i wymianę opon.
§ 33. Odpady zielone właściciele nieruchomości zobowiazni są zagospodarować we własnym zakresie pooprzez kompostowanie. Dopuszcza się spalanie liści i gałezi drzew.
§ 34. Zabrania się spalania zarówno w piecach i bezpośrednio na ziemi odpadów wymienionych w § 9 pkt 4-12 i 14.

ROZDZIAŁ VII
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 35. Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.
§ 36. Zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
§ 37. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

ROZDZIAŁ VIII
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE I GOSPODARSKIE
§ 38. Osoby posiadające zwierzęta domowe obowiązane są do takiego ich utrzymania, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia i uciążliwości, w szczególności w zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt, hałasu (zwłaszcza w porze nocnej), przykrego zapachu, insektów i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi oraz miejsc wspólnego użytkowania (parki, zieleńce, place, ulice, chodniki, piaskownice, place zabaw, obiekty użyteczności publicznej).
§ 39. 1. Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane tylko pod opieką osoby dorosłej lub osoby zdolnej do panowania nad nimi. Psy należy prowadzić na smyczy, przy czym psy rasy uznanej za agresywną lub zagrażające otoczeniu muszą mieć założony kaganiec.
2. Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest tylko na terenach zabudowanych, poza miejscami wymienionymi w § 38.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń powodowanych przez te zwierzęta na terenach zabudowanych, a także z miejsca wspólnego użytkowania.
4. Właściciele nieruchomości, na których utrzymywane są psy, zobowiązani są do umieszczenia na bramie lub furtce prowadzącej do tej nieruchomości, tabliczki informacyjnej o posiadaniu psa.
§ 40. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod następującymi warunkami:
1) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta,
2) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak: hałas czy odory.
§ 41. Pszczoły należy trzymać w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 metrów od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

ROZDZIAŁ IX
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZENIA
§ 42. 1. Budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, przemysłowe, zakłady usługowe, zabudowania gospodarcze, a w szczególności miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, korytarze piwnice, węzły cieplne, studzienki przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych podlegają obowiązkowej deratyzacji.
2. Deratyzację na terenie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, za wyjątkiem właścicieli budynków jednorodzinnych, przeprowadzają ich właściciele niezwłocznie w każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni.
3.Obowiązek deratyzacji w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, powinien być realizowany w miarę potrzeby.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 13 mar 2013 14:33
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1161 razy