BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XX/107/13 Rady Gminy Zbójna

z dnia: 12 lutego 2013
w sprawie: wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), art. 72 ust. 1 oraz art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Tworzy się fundusz przeznaczony na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej jako 0,1% odpis od planowanych na dany rok budżetowy wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkole, zwanej dalej Funduszem Zdrowotnym.
2. Środkami finansowymi, o których mowa w ust. 1 dysponuje Wójt Gminy Zbójna.

§ 2. Do korzystania z Funduszu uprawnieni są:
1) nauczyciele zatrudnieni w szkołach w wymiarze co najmniej w ½ obowiązującego wymiaru zajęć,
2) nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

§ 3. 1.Pomoc zdrowotna może być przyznana nauczycielowi, o którym mowa w §1 w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie wydatków poniesionych w związku z:
1) przewlekłą chorobą nauczyciela,
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego przebywania w domu,
3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym,
4) nagłą ciężką chorobą lub wypadkiem komunikacyjnym,
5) zakupem leków i poniesionych wydatków związanych z leczeniem,
6) odpłatnością za leczenie uzdrowiskowe przysługujące na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
7) zakupem wyrobów medycznych, środków pomocniczych, sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych umożliwiających lub ułatwiających proces rehabilitacji leczniczej – przysługujących na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Częściowe pokrycie wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 6 nie obejmuje refundacji kosztów pokrytych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

§ 4. Warunkiem przyznania świadczenia zdrowotnego jest złożenie przez chorego uprawnionego wniosku na obowiązującym druku, który stanowi załącznik do uchwały oraz aktualne zaświadczenie lekarskie.
1) Uprawnieni, o których mowa w § 2 niniejszej Uchwały, składają wnioski do Wójta Gminy
2) Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
3) Za datę złożenia wniosku przyjmuję się datę złożenia dokumentacji pozbawionej uchybień formalnych.

§ 5.1. Do wniosku o przyznanie świadczenia zdrowotnego należy dołączyć:
1) zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie związane z przewlekłą lub ciężką chorobą, leczenie specjalistyczne, konieczność stosowania protez, sprzętu rehabilitacyjnego, aparatury medycznej,
2) dokumenty (rachunki, faktury) potwierdzające poniesione koszty związane z leczeniem lub zakupem sprzętu, w roku w którym nauczyciel występuje z wnioskiem.
3) oświadczenie o dochodach netto przypadających na jednego członka rodziny.
2. Do wniosku można dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności.

§ 6. Wnioski ewidencjonowane są w rejestrze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wysokość przyznawanego świadczenia zdrowotnego uzależnia się od:
1) przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych biorąc pod uwagę sytuację materialną nauczyciela (konieczność stosowania specjalistycznych leków, zapewnienia dodatkowej opieki chorego, dojazdu do lekarza, itp.),
2) wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,
3) sytuacji losowej wywołanej chorobą,
4) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela.

§ 8.1. Decyzję o przyznaniu uprawnionemu, o którym mowa w § 2 niniejszej Uchwały, środków finansowych na pomoc zdrowotną podejmuje Wójt Gminy Zbójna, w oparciu o opinię związków zawodowych, nauczycieli lub innej organizacji społecznej.
2. Decyzja o przyznaniu lub o odmowie przyznania środków powinna być wydana w formie pisemnej i z uzasadnieniem.

§ 9. Wysokość wszystkich przyznanych przez Wójta środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nie może przekroczyć w danym roku kwoty ustalonej na ten cel w uchwale budżetowej.

§ 10. 1. Świadczenie, o którym mowa w § 5 może być udzielone nie częściej niż raz w roku. W uzasadnionych szczególnych przypadkach świadczenie zdrowotne może być przyznane powtórnie w danym roku
2. Wypłaty świadczenia dokonuje Wójt na wskazany przez nauczyciela rachunek bankowy lub w przypadku jego braku do rąk własnych w kasie Urzędu Gminy.

§ 11. 1. Obsługę finansową Funduszu Zdrowotnego prowadzi księgowość Urzędu Gminy.
2. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr XII/64/12 Rady Gminy Zbójna z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie czternaście dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady

Jan Gawrych
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 13 mar 2013 14:42
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1237 razy