BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXI/114/13 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567/ oraz art.89, ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/ Dz. U. z Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707/ Rada Gminy uchwala co następuje:
1. Zaciągnąć kredyt konsolidacyjny w kwocie 4 149 905,00 zł, (Cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięć złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów z terminem spłaty w latach 2016-2024.
2. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi z dochodów budżetowych gminy.
3. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowić będzie weksel in blanco na kwotę kredytu wraz z deklaracją wekslową.
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy kredytowej z bankiem wyłonionym w postępowaniu przetargowym na udzielenie kredytu.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/85/12 Rady Gminy Zbójna z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wczesniej zaciągnietych zobowiazań z tytułu zaciagnietych kredytów.
§ 4. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 26 mar 2013 08:10
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1035 razy