BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Nr XXI/113/13 Rady Gminy Zbójna

z dnia: 21 marca 2013 roku
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2013 – 2024
Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), Rada Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/98/12 Rady Gminy Zbójna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2013 – 2024, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/98/12 Rady Gminy Zbójna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2013 – 2024, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
§ 3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 4. Objaśnienia przyjętych zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Gawrych
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 26 mar 2013 08:46
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1165 razy