BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXV/136/13

z dnia: 16 października 2013 roku
w sprawie: Regulaminu dostarczania wody w Gminie Zbójna.
UCHWAŁA NR XXV/136/13
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 16 października 2013 roku
w sprawie Regulaminu dostarczania wody w Gminie Zbójna.

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz.1578, z 2012 r. poz. 951 i poz. 1513) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody w Gminie Zbójna, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrach

Załącznik
do Uchwały Nr XXV/136/13
Rady Gminy Zbójna
z dnia 16 października 2013 roku

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
W GMINIE ZBÓJNA

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa zasady i warunki zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, jak również relacje miedzy Gminą a odbiorcą usług zgodnie z postanowieniami art. 19 ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

§ 2. Definicje użytych w regulaminie pojęć technicznych określa art. 2 ustawy oraz pojęcia te oznaczają:
1) umowa – oświadczenie woli wyrażone w formie pisemnej przez Gminę Zbójna i odbiorcę, regulujące warunki realizacji usług w zakresie dostawy wody,
2) wewnętrzna instalacja wodociągowa – układ przewodów wody zimnej w nieruchomości odbiorcy wraz z armaturą i wyposażeniem mający początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem odcinającym tę instalację od wodomierza umieszczonego na przyłączu wodociągowym a zakończenie w punktach czerpalnych wody zimnej,
3) podlicznik – przyrząd pomiarowy służący do ustalania ilości pobranej wody zamontowany na instalacji wewnętrznej odbiorcy,
4) wodomierz własny – przyrząd pomiarowy służący do ustalania ilości wody pobranej z ujęć własnych odbiorcy zamontowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
5) cena za dostarczaną wodę – wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca jest obowiązany zapłacić za 1m3 dostarczonej wody; do ceny dolicza się podatek od towarów i usług – VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami,
6) stawka opłaty – wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca jest obowiązany zapłacić za jednostką usługi niebędącą fizyczną jednostką miary ilości dostarczonej wody w okresie rozliczeniowym, a w szczególności: zł/odbiorcę/miesiąc, (do stawki opłaty dolicza się podatek od towarów i usług – VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami),
7) protokół odbioru technicznego – dokument potwierdzający zgodność wykonanych przyłączy wodociągowych z wydanymi warunkami technicznymi oraz dokumentacją projektową, dopuszczający przyłącza do eksploatacji.ROZDZIAŁ II
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINĘ W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY.

§ 3. 1. Minimalną i maksymalną ilość dostarczanej wody strony winny określić w umowie
o zaopatrzenie w wodę.
2. Wymagane ciśnienie wody określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690, Dz. U. z 2003r. nr 33 poz. 270, Dz. U. z 2004r.Nr 109 poz. 1156).
3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowym wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 203 poz. 1718).
4. Wójt Gminy obowiązany jest do regularnego informowania o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Informacja ta publikowana jest na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna .

ROZDZIAŁ III
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ORAZ TRYB ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA UMÓW Z ODBIORCAMI

§ 4. 1 Umowa dla swej ważności wymaga formy pisemnej.
2. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
3. Wójt Gminy zawiera umowy na czas określony w szczególności:
a) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony,
b) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.
4. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego i innych ustaw i dopuszczać jej rozwiązanie za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.
5. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii, a także skutki niedotrzymania terminów płatności.
6. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu Gminy, odpowiedzialność za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Gminę urządzeń wodociągowych.
7. Odcięcie dostawy wody z przyczyn opisanych w art. 8 ust. 1 ustawy nie musi skutkować wypowiedzeniem lub rozwiązaniem przez Gminę umowy.
8. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zamknięciem przyłącza wodociągowego –w tym demontażem wodomierza.
9. Miejsce rozdziału odpowiedzialności za stan techniczny przyłączy wodociągowych określa umowa.
§ 5. 1. Zawarcie przez Gminę umowy następuje po zrealizowaniu warunków określonych w rozdziale V regulaminu, na podstawie złożonego przez odbiorcę pisemnego wniosku.
2. Postanowienia ust. 1 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez właściciela/zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie umów z osobami korzystającymi z lokali.
3. W terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku Wójt Gminy przedstawia wnioskodawcy umowę do podpisu.
4. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia usług przez Gminę.

ROZDZIAŁ IV
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

§ 6. Wójt Gminy określa cykl rozliczeniowy obowiązujący odbiorców w zależności od możliwości technicznych świadczenia usług oraz postanowień określonych w odrębnych przepisach.
§ 7. 1. Należności przysługujące Gminie za dostawę wody ustala się według cen i stawek opłat oraz ilości pobranej wody.
2. Zasady ustalania ilości dostarczonej odbiorcy wody reguluje ustawa oraz umowa zawarta z odbiorcą.
§ 8. W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie sześciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

ROZDZIAŁ V
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI.

§ 9. 1 Przyłączenie do sieci wodociągowej odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków technicznych przyłączenia, zwany dalej warunkami przyłączenia, złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien w szczególności zawierać:
a) imię i nazwisko ( nazwę ) wnioskodawcy wraz z adresem do korespondencji,
b) adres nieruchomości, która ma być podłączona,
c) rodzaj podłączenia (wodociągowe),
d) planowaną wielkość poboru wody oraz jej przeznaczenie,
e) planowany termin podłączenia,
3. Do wniosku należy dołączyć:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,
b) aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
4. Wniosek, składany przez właściciela/zarządcę budynku wielolokalowego o zawarcie umów z osobami korzystającymi z lokali powinien dodatkowo zawierać w szczególności:
a) wykaz osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,
b) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic pomiędzy ilością wody wykazaną na wodomierzu głównym a sumą zużyć ustalonych w oparciu o wskazania podliczników oraz obowiązku ponoszenia na rzecz Gminy dodatkowych opłat (np. opłata abonamentowa),
c) określenie lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych wody wraz z wykazem zainstalowanych przyrządów pomiarowych ( podliczników).
§10. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Wójt Gminy – w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 9 wraz z kompletem załączników – wydaje osobie ubiegającej się o przyłączenie warunki przyłączenia.
2. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, Wójt Gminy – w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 9 – informuje o tym osobę ubiegającą się o przyłączenie wskazując przyczyny, które uniemożliwiają podłączenie.
3. Warunki przyłączenia są ważne 24 miesiące od dnia ich wydania.
4. Warunki przyłączenia określają:
a) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej,
b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,
c) miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego,
d) obowiązek stosowania przez odbiorcę w instalacji wewnętrznej urządzeń zabezpieczających przed wtórnym zanieczyszczeniem wody,
e) termin ważności warunków przyłączenia.
§ 11. 1. Określone przez Wójta Gminy odbiory częściowe oraz końcowe są prowadzone przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
2. Wyniki odbiorów potwierdzane są przez strony w protokołach.
3. Przed zasypaniem przyłącza należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym przez Gminę w warunkach przyłączenia. Jeden komplet (w formie cyfrowej i analogowej) dokumentacji geodezyjnej dostarcza się Wójtowi Gminy, natomiast drugi należy przedłożyć w Ośrodku Geodezji i Kartografii celem aktualizacji dokumentacji geodezyjnej.ROZDZIAŁ VI
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWYCH.

§ 12. 1.Gmina ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku warunków technicznych umożliwiających realizację usługi.
2. Gmina ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.

ROZDZIAŁ VII
SPOSÓB DOKONYWANIA PRZEZ GMINĘ ODBIORU WYKONANEGO PRZYŁĄCZA.

§ 13. 1. Dopuszczenie do eksploatacji przyłącza następuje po spełnieniu warunków określonych w § 10 oraz sporządzeniu protokołu odbioru technicznego wykonanych przyłączy.
2. Protokół odbioru technicznego przyłączy powinien zawierać co najmniej:
a) datę odbioru,
b) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnicę, rodzaj materiału i długość),
c) podpisy członków komisji dokonującej odbioru,
d) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie.
3. Podpisanie przez strony protokołu, o którym mowa w ust. 1, umożliwia rozpoczęcie dostawy wody – po uprzednim podpisaniu umowy.
4. W przypadku dostawy wody do celów budowy możliwe jest zawarcie umowy na podstawie protokołów odbioru robót zanikowych, próby ciśnieniowej oraz po dostarczeniu przez przyszłego odbiorcę pozytywnych wyników badania bakteriologicznego wody.

ROZDZIAŁ VIII
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG
LUB ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY.

§ 14. 1. Wystąpienie przerwy w dostawie wody może mieć miejsce w przypadku awarii lub planowanych prac konserwacyjno-remontowych.
2. O planowanych przerwach w dostawie wody Gmina powinna zawiadomić odbiorców co najmniej na 2 dni przed terminem rozpoczęcia prac.
3. W razie przerwy przekraczającej 24 godziny, Gmina zapewnia zastępczy punkt poboru wody, informując odbiorców o jego lokalizacji.
4. W przypadku budynków wielolokalowych, Wójt Gminy może o zdarzeniach wskazanych w ust. 1 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości.
§ 15.1. Wstrzymanie lub ograniczenie dostawy wody może nastąpić także w przypadku:

a) braku wody na ujęciu, spowodowanym niemożliwymi do przewidzenia zdarzeniami,
b) przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych, z przyczyn niezależnych od Gminy,
c) zanieczyszczenia ujęcia wody w sposób niebezpieczny dla zdrowia i życia – w wyniku działania przestępczego, akcji terrorystycznej, katastrofy górniczej lub geologicznej itp.,
d) wydania decyzji organu Inspekcji Sanitarnej o wstrzymaniu dostawy wody,
e) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,
f) działania lub zaniechania działania osoby lub podmiotu, za które Gmina nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego odbiorcy.
2. W czasie trwania klęski żywiołowej Gmina ma prawo wprowadzić ograniczenia w konsumpcji wody, po zawiadomieniu odbiorców o tych ograniczeniach.
§16. Gmina może odciąć dostawę wody na warunkach określonych w art. 8 ustawy.
§17. Wójt Gminy może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

ROZDZIAŁ IX
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG

§18. Wójt Gminy na życzenie odbiorcy lub z własnej inicjatywy udziela informacji dotyczących realizacji usług, a zwłaszcza informacji dotyczących regulaminu i taryfy.
§ 19. Wójt Gminy zapewnia odbiorcom należyty poziom usługi, a szczególnie wyodrębnia stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.
§ 20. Wójt Gminy udzielania informacji i odpowiedzi w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody w terminie natychmiastowym, po uzyskaniu pełnych danych o awarii.
§ 21. Wójt Gminy zobowiązany jest do zawiadamiania odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.
§ 22. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę Wójt Gminy powinien uprzedzić odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 23. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust.1 wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i są rozpatrywane przez Wójta Gminy.
3. Wójt Gminy rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 14 dni od daty jej wniesienia i udziela odbiorcy pisemnej odpowiedzi. W przypadku reklamacji dotyczącej wskazań wodomierza wymagającej wykonania ekspertyzy przyrządu pomiarowego, termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 60 dni.
4. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna zawierać uzasadnienie.

ROZDZIAŁ X
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 24. 1.Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Gminę, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.
2. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe dokonywana jest na zasadach określonych w umowie pomiędzy Gminą i jednostką straży pożarnej.
3. W kalkulacji ceny za wodę pobieraną na cele przeciwpożarowe poprzez urządzenia usytuowane na terenie publicznym, Gmina uwzględnia koszty utrzymania urządzeń niezbędnych dla zapewnienia wymaganych zdolności dostawczych hydrantów.
4. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru ustalana jest przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.
5. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda dostarczana jest dla innych odbiorców, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje Gminie informacje o ilości pobranej wody.
6. Należności za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Gmina pokryje ze środków przeznaczonych w budżecie gminy na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 lut 2014 09:51
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1164 razy