BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXV/137/13

z dnia: 16 października 2013 r.
w sprawie: uchwalenia cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę
UCHWAŁA NR XXV/137/13
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 16 października 2013 r.

w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę
w Gminie Zbójna
Na podstawie art. 24a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858, z 2007 r.
Nr 147, poz.1033, z 2009 r. Nr 18, poz.97, z 2010 r. Nr 47, poz.278, Nr 238, poz.1578,
z 2012 r. poz. 951 i poz. 1513 ) Rada Gminy, uchwala, co następuje:
§ 1. Na wniosek Wójta Gminy, uchwala się następujące ceny i stawki zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Zbójna, pokrywajace uzasanione koszty:
1) cena netto za 1 m3 wody - 3,00 zł,
2) cena brutto za 1 m3 wody (+ 8 % VAT) - 3,24 zł,
3) stawka opłaty abonamentowej netto za 1 miesiąc - 9,26 zł,
4) stawka opłaty abonamentowej brutto za 1 miesiąc (+ 8 % VAT) - 10,00 zł.
§ 2. Ceny i stawki opłat obowiązują w okresie od dnia 1 listopada 2013 roku.
do dnia 30 kwietnia 2015 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzyński.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zbójna.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 lut 2014 09:56
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 880 razy