BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXV/139/13

z dnia: 16 października 2013 roku
w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zbójna
UCHWAŁA NR XXV/139/13
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zbójna
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust.7 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz.1821, z 2008 r. Nr 145, poz.917, NR 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz.458, Nr 67, poz.572, Nr 213, poz.1650, Nr 219, poz.1706, z 2011 r. Nr 149, poz.887, Nr 205, poz.1206, z 2012 r. poz.908, poz. 1544,
z 2013 r. poz.675/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli, który określa wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łomży 18-400 Łomża ul. Sadowa 2.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/132/13 Rady Gminy Zbójna z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zbójna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Załącznik
do Uchwały Nr XXV/139/13
Rady Gminy Zbójna
z dnia 16 października 2013 r.

REGULAMIN
WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI W GMINIE ZBÓJNA

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum,
dla których organem prowadzacym jest Gmina Zbójna,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,
3) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
4) klasie – należy przez to rozumieć każdy oddział lub grupę,
5) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,
6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
7) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
8) rozporzadzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ( Dz. U. Nr 22, poz. 181, z późn. zm.).

ROZDZIAŁ II
Dodatek za wysługę lat
§ 2. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust. 1 ustawy.
3. Szczegółowe zasady zaliczania okresów zatrudnienia do stażu pracy, będacego podstawą ustalenia stawki dodatku, o którym mowa w ust. 1 określa § 7 rozporządzenia.
§ 3. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

ROZDZIAŁ III
Dodatek motywacyjny
§ 4. 1.Warunkiem przyznania nauczycielowi i dyrektorowi szkoły dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczy i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdznych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów lub sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
2) wysoka jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy.
§ 5. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i dyrektora nie może być wyższy niż 20% jego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz okres jego przyznania, ustala dyrektor szkoły a w stosunku do dyrektora – Wójt Gminy.
4. Środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych przekazywane są danej szkole w wysokości do 5% łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego zatrudnionych nauczycieli i do 15% łacznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów.

ROZDZIAŁ IV
Dodatek funkcyjny
§ 6. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, że:
1) dyrektorowi – w wysokości do 35%,
2) wicedyrektorowi – w wysokości do 25%,
3) kierownikowi świetlicy – w wysokości do 15%
pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala:
1) dla dyrektora – Wójt Gminy,
2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 – dyrektor szkoły.
§ 7. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, że nauczycielowi któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy w szkołach podstawowych i gimnazjach - w wysokości do 4 %,
2) wychowawstwo w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych - w wysokości do 4%,
3) funkcję opiekuna stażu - w wysokości do 2%,
średniego wynagrodzenia stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy.

§ 8. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

ROZDZIAŁ V
Dodatek za warunki pracy
§ 9. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek z tytułu pracy w warunkach trudnych lub uciążliwych.
2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od:
1) stopnia trudności lub uciążliwości realizowanych prac lub zajęć,
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.
3. Nauczycielom szkół podstawowych prowadzącym zajęcia w klasach łączonych oraz nauczycielom szkół nie będących specjalnymi, którzy prowadzą nauczanie indywidualne uczniów zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości do 25% stawki godzinowej. Stawkę godzinową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin pracy.
§ 10. 1. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora Wójt Gminy.

ROZDZIAŁ VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 11. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i za jedną godzinę doraźnego zastepstwa nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego /łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku/ przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3 , uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
§ 12. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzglednieniem dodatku za warunki pracy.
ROZDZIAŁ VII
Dodatek mieszkaniowy
§ 13. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela przysługuje nauczycieski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
a) przy jednej osobie w rodzinie – 3%,
b) przy dwóch osobach w rodzinie – 4%,
c) przy trzech osobach w rodzinie – 5%,
d) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 6%
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – Wójt Gminy.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta została umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego.

ROZDZIAŁ VIII
Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze

§ 14. Wysokość i warunki wypłacania oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli reguluje odrębna uchwała podjęta przez Radę Gminy.

ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe

§ 15. Do zmiany regulaminu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 lut 2014 10:00
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1384 razy