BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXV/140/13

z dnia: 16 października 2013 roku
w sprawie: uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zbójna na lata 2013 -2018.
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia z dnia 16 października 2013 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zbójna na lata 2013 -2018.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego / Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266, z 2006 r. Nr 86, poz.602, Nr 94, poz.657, Nr 167, poz.1193, Nr 249, poz.1833, z 2007 r, Nr 128, poz.902, Nr 173, poz.1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011r. poz. 224, poz.1342, z 2012 r. poz. 951 / Rada Gminy Zbójna uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zbójna na lata 2013 – 2018”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Załącznik
do Uchwały Nr XXV/140/2013
Rady Gminy Zbójna
z dnia 16 października 2013 r.
Wieloletni program
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zbójna
na lata 2013 -2018.

Cele programu
Program wytycza zasadnicze kierunki gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Zbójna i poziom świadczonych usług komunalnych w zakresie mieszkaniowym.
Niniejszy program obejmuje następujące zagadnienia:
1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy,
2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji zasobu mieszkaniowego,
3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,
4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,
5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami,
6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,
7) wysokość wydatków w kolejnych latach,
8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

I. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy
Mieszkaniowy zasób Gminy Zbójna składa się z 18 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.020,4 m2 , znajdujących się w 4 budynkach, których lokalizację, ilość lokali mieszkalnych i ich powierzchnię użytkową szczegółowo określa Tabela Nr 1.
Nie przewiduje się wydzielenia z mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego gminy lokali przeznaczonych na czas trwania stosunku pracy. W posiadanym zasobie mieszkaniowym obecnie brak jest wyodrębnionych lokali socjalnych. Od momentu zwolnienia przez dotychczasowych najemców 2 mieszkań w Zbójnej przy ul. Łomżyńskiej Nr 9, lokale te zostaną przeznaczone do zakwaterowania jako lokale socjalne.

Tabela Nr 1 Przewidywana wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Zbójna
w latach 2013 – 2018


L.p.
Lokalizacja zasobu 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.
Ilość lokali Pow. użyt. w m2 Ilość lokali Pow. użyt. w m2 Ilość lokali Pow. użyt.
w m2 Ilość lokali Pow. użyt
w m2 Ilość lokali Pow. użyt.
w m2 Ilość lokali Pow. użyt.
w m2
1. Zbójna,
ul Łomżyńska
Nr 37
13
792,0 6 396.0 6 396,0 6 396,0 6 396,0 6 396,0
2. Kuzie Nr 35 2 102,0 - - - - - - - - - -
3. Zbójna
ul. Łomżyńska Nr 9
2
81,4
2
81,4
2
81,4
2
81,4
2
81,4
2
81,4
4. Gawrychy
Nr 37 1 45 - - - - - - - - - -
Razem 18 1.020,4 8 477,4 8 477,4 8 477,4 8 477,4 8 477,4

II. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji zasobu mieszkaniowego.

Posiadane zasoby to budynki wybudowane na początku lat 80-tych, w złym stanie technicznym i niedostatecznie wyposażone. Brak środków finansowych w budżecie gminy ograniczał wykonanie remontów kapitalnych, dlatego aby utrzymać obecny stan mieszkaniowy należy zwiększyć nakłady. Koszty eksploatacji budynków są bardzo wysokie
i przekraczają wpływy z czynszów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Zasób mieszkaniowy gminy, aby osiągnąć poprawę stanu technicznego wymaga wykonania remontów kapitalnych we wszystkich budynkach.
Podstawowy zakres rzeczowy robót to: instalacji wodno- kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, ocieplenie budynków, elewacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

III. Planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach.

Tabela Nr 2 Przewidywana wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Zbójna
przeznaczona do sprzedaży w okresie objętym planem:


L.p.
Lokalizacja zasobu 2013 r. 2014 r.
Ilość lokali Pow. użytkowa
w m2 Ilość lokali Pow. użytkowa w m2
1. Zbójna ul. Łomżyńska Nr 37
5 264,00 2 132,00
2. Kuzie Nr 35
- - 2 102,00


IV. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.

1. Zasady polityki czynszowej.

Dopuszczona przepisami maksymalna wysokość czynszu za lokale komunalne w skali roku nie może przekraczać 3% wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej. Pomimo, że ustawodawca umożliwia podniesienie stawek czynszu do tego poziomu, Gmina Zbójna nie będzie wprowadzać górnego pułapu czynszu. Istotną przesłanką do rezygnacji
z maksymalnego wzrostu czynszu jest przeświadczenie, że przy znacznym wzroście czynszu gmina będzie zmuszona do przeznaczania z własnego budżetu wyższych kwot
na zabezpieczenie dodatków mieszkaniowych.
Polityka czynszowa Gminy Zbójna powinna zmierzać do takiego kształtowania stawek czynszu, które zapewniłyby samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej. Należy dążyć do takiego stanu, aby zminimalizować dopłaty z budżetu gminy do utrzymania zasobu mieszkaniowego. Wpływy z czynszów stopniowo powinny pokrywać nie tylko koszty bieżącego utrzymania budynków, ale zapewnić powinny również pozyskanie środków
na remonty. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego stawkę bazową czynszu z 1 m2 powierzchni użytkowej ustala Wójt Gminy.
Wobec braku środków w budżecie gminy na wydatki związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego planuje się na najbliższe lata przyjąć działania z zastosowaniem następujących zasad, a mianowicie:
1) Wysokość czynszu wylicza się w oparciu o metodę stawki bazowej. Polega ona na określeniu stawki wyjściowej odnoszącej się do 1m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie, a następnie jej procentowemu różnicowaniu dla poszczególnych kategorii lokali, w zależności od wyposażenia budynku i lokalu w urządzenia i instalacje techniczne.

Tabela Nr 3. Stawki bazowe czynszu

Kategoria Wartość stawki bazowej w % Wyposażenie lokalu w urządzenia i instalacje techniczne
I 100 Centralne ogrzewanie ze wspólnej kotłowni,
instalacja wodno - kanalizacyjna
II 30 Brak centralnego ogrzewania
i instalacji wodno-kanalizacyjnej

2) Stawkę czynszu lokalu socjalnego ustala się w wysokości 26 % stawki bazowej i nie mają do niej zastosowania czynniki podwyższające ani obniżające.
3) Wysokość czynszu powinna być utrzymywana na poziomie pokrywającym, co najmniej koszty eksploatacji i niezbędnych remontów. Podwyżki dyktuje w przeważającej mierze istniejąca sytuacja ekonomiczna w gospodarce zasobami mieszkaniowymi gminy. Związane jest to przede wszystkim z inflacją, kosztami administracji i zarządu. Istotnymi są także inne elementy decydujące o wysokości nakładów finansowanych, opłat czynszowych, a także narastające zaległości remontowe, których likwidacja wymaga poniesienia znacznych nakładów finansowych. Aktywna polityka czynszowa opierać się będzie na systematycznym, ale stopniowym zmniejszaniu różnicy pomiędzy wysokością płaconego czynszu i ponoszonymi nakładami.
4) Podwyższanie czynszu może być dokonywane nie częściej, niż raz do roku.

2. Warunki obniżania czynszu.

1) Maksymalny czynsz ustalony dla mieszkań komunalnych nie może przekroczyć wysokości dopuszczonej przepisami ustawy art. 7 ust 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego / Dz. U.
z 2005r.,Nr 31, poz.266 z późn. zm./ na wniosek najemcy gmina może obniżyć wysokość czynszu za zajmowany lokal. W szczególności należy zaznaczyć, że:
a) obniżka czynszu zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 11 ustawy może być zastosowana jedynie
do najemców zamieszkujących w lokalach mieszkalnych stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy gminu i na zasadach określonych w art.7 ust 2 pkt 2-11 w/w ustawy.
b) obniżkę czynszu mogą ubiegać się jedynie najemcy lokali, których średni dochód brutto
osiągany przez wszystkich członków gospodarstwa domowego w okresie trzech ostatnich
miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekroczył wysokości kwoty
ustalonej w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych / Dz.U.
z 2013 roku poz. 966 z późn. zm. /.
c) zastosowanie obniżek czynszu uzależnione jest od wysokości posiadanych przez gminę środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
2) Obniżka czynszu uzależniona jest także od spełnienia warunków przewidzianych ustawą
o dodatkach mieszkaniowych, a w szczególności od wysokości osiągniętego dochodu brutto.
3) Obniżka czynszu może być ustalona na poziomie:
a) do 20% przy średnim dochodzie równym 100% ustalonej ustawą kwoty,
b) do 30% przy średnim dochodzie poniżej 100%- 50% ustalonej ustawą kwoty,
c) do 40% przy średnim dochodzie poniżej 50% - 25% ustalonej ustawą kwoty,
d) do 50% przy średnim dochodzie poniżej 25% ustalonej ustawą kwoty.
4) Dochód gospodarstwa domowego wykazuje się w deklaracji o osiąganych dochodach.
5) Obniżka czynszu nie dotyczy osób posiadających decyzje o przyznaniu dodatku
mieszkaniowego.
6) rozpatrzenie wniosku o obniżkę czynszu kończy decyzja administracyjna o przyznaniu
lub odmowie przyznania ulgi.
7) przyznana decyzją ulga podlega wstrzymaniu w wypadku stwierdzenia, że osoba, której
przyznano obniżkę nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal, a zwłoka w opłatach sięga wysokości dwumiesięcznego czynszu. Nie uregulowanie zaległości w okresie
3 miesięcy od dnia wydania decyzji o uldze powoduje jej wygaśnięcie.
8) wszelkie kwestie niewymienione w niniejszych warunkach, a związane z ubieganiem
się o obniżkę regulują ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego / Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm/.

V. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami.

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Zbójna i istniejące zatrudnienie w pełni zabezpieczają potrzeby wynikające z administrowania zasobami mieszkaniowymi gminy. Rosnące wymogi jakościowe świadczonych usług powodują ciągłą troskę o dostosowywanie organizacyjne i dokonywanie oceny racjonalności ponoszonych nakładów na utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy.
Zakres czynności określonych odpowiednimi ustawami, tj. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, własności lokali
i o gospodarce nieruchomościami wymusiły działania w zakresie systematycznego zmniejszania ponoszonych przez gminę kosztów poprzez:
- stosowanie racjonalnych i efektywnych form finansowania,
- utrzymywanie budynków i mieszkań komunalnych w odpowiednim stanie technicznym.

VI. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.

Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są i pozostaną dochody uzyskiwane
z czynszów najmu lokali, z tego 30 % będzie przeznaczane na bieżącą eksploatację a 70 %
na remonty.

VII. Wysokość wydatków w kolejnych latach, przy zachowaniu dotychczasowego stanu
posiadania mieszkań:

Rok Koszty bieżącej eksploatacji Remonty Inwestycje

2013
2014
2015
2016
2017
2018

2.900 zł
11.000 zł
8.500 zł
10.000 zł
12.000 zł
14.400 zł
-
15.000 zł
20.000 zł
24.000 zł
28.800 zł
34.500 zł

-
-
-
-
-
-

VIII. Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Kierunki w zakresie mieszkalnictwa zakładają znaczne podniesienie poziomu usług komunalnych przy jednoczesnym stopniowym obniżaniu kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego. Prowadzona dotychczas polityka w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem spowodowała, że najemcy mieszkań ponoszą znacznie niższe obciążenia niż wydatki gminy na utrzymanie zasobu mieszkaniowego. Fakt ten nie stymuluje wzrostu zainteresowania najemców wykupem lokali na własność dotychczas wynajmowanych od gminy lokali mieszkalnych. W celu zwiększenia stopnia zainteresowania najemców nabywaniem lokali komunalnych na własność wprowadzono zasady umożliwiające stosowanie ulgi w wysokości nawet 50%, jeżeli lokator nabywa dotychczas wynajmowane mieszkanie. Dodatkową pozytywną zmianą będzie stały spadek wysokości zabezpieczanych w budżecie gminy środków finansowych, niezbędnych na utrzymanie w odpowiednim stanie posiadanej bazy lokalowej. Należy dążyć do sprzedaży większości lokali mieszkalnych, gdyż koszty eksploatacji, remontów i modernizacji obciążają budżet gminy.
W przypadkach remontów lokali mieszkalnych, w okresie objętym programem,
nie przewiduje się zamiany lokali na czas remontu, ponieważ gmina nie posiada wolnych lokali.


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 lut 2014 10:01
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1251 razy