BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA XXVI/144/13

z dnia: 2 grudnia 2013 r.
w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zbójna.”
UCHWAŁA XXVI/144/13
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 2 grudnia 2013 r.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zbójna.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 19900 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 , poz. 645 i poz. 1318) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przystępuje się do realizacji projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zbójna” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach działania 9.3.
2. Realizacja projektu nastąpi w latach 2013-2014, po otrzymaniu dofinansowania projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
§ 2. Realizatorem projektu będzie Gmina Zbójna.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 lut 2014 10:11
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 916 razy