BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVII/150/13

z dnia: 30 grudnia 2013 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zbójna na rok 2014.
Uchwała Nr XXVII/150/13
Rady Gminy Zbójna
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.)
Rada Gminy Zbójna uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 17 667 804,00 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 14 655 717,00 zł,
2) majątkowe w wysokości 3 012 087,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 17 259 284,00 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 13 093 177,00 zł,
2) majątkowe w wysokości 4 166 107,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 54 000,00 zł,
2) celową w wysokości - 32 810,00 zł,
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 755 848,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.
§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 408 520,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciąganych kredytów w kwocie 408 520,00zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 408 520,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 700 000,00 zł;
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 190 811,00 zł.

§ 8.1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 20 000,00zł.
2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 20 000,00zł.
§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 47 800,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.Ustala się wydatki w kwocie 2 040,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3.Ustala się dochody w kwocie 1120,00zł i wydatki w kwocie 2 000,00zł związane z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo Ochrony Środowiska.
4. Dochody w kwocie 290 061,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów sytemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 700 000,00zł;
b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 190 811,00 zł
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4.Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5.Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7.Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8.Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20 000,00 zł,
9.Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 20 000,00 zł.
10.Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.Przewodniczący Rady

Jan Gawrych
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 lut 2014 11:02
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1013 razy