BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVIII/9/14

z dnia: 25 lutego 2014 r.
w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz.1318), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, poz. 509). Rada Gminy Zbójna uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.Przewodniczący Rady Gminy Zbójna
Jan GawrychZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/9/14
Rady Gminy Zbójna
z dnia25 lutego 2014 r.

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
„POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020

Podstawa prawna programu

Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.
Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Zbójna w związku ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Monitor Polski z 2013 r., poz. 1024).
Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Zbójna.

Cel programu

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży w Gminie Zbójna z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.
Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:
1. poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;
2. poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
3. kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

W roku 2013 wsparciem w zakresie dożywiania objęto 358 dzieci (177 rodzin). W ramach realizowania dożywiania w 2013 roku w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 29 dzieci z 18 rodzin.
Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów, a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci.
Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku, pozwoli na
zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.

Podmioty realizujące program

Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły podstawowe, gimnazjum) oraz szkołami, gimnazjami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Zbójna.
Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

W ramach programu udziela się wsparcia:
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
- uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Przyznanie takiej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz nie wymaga przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Finansowanie programu
Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa
otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Monitoring programu
Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 1024).

Uzasadnienie

Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ma na celu ograniczenie m. in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.
Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji programów osłonowych
o zasięgu gminnym.
Wydatki na żywność pochłaniają znaczną część środków finansowych będących w dyspozycji osób i rodzin, pogarszając standard ich życia, a tym samym ograniczając możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych.
W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 1 wrz 2014 13:05
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Elżbieta Parzych
Artykuł był czytany: 1443 razy