BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVIII/10/14

z dnia: 25 lutego 2014 r.
w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zbójna na lata 2014 – 2022
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 1318) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 i poz.509) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2022, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Koordynatorem realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2014 – 2022 będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej.
§ 3. Traci moc uchwała nr XI/61/08 Rady Gminy Zbójna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Zbójna na lata 2008 – 2013.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 1 wrz 2014 13:06
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Elżbieta Parzych
Artykuł był czytany: 1200 razy