BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVIII/12/14

z dnia: 25 lutego 2014 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Stwierdza się, że skarga z dnia 2014.01.24 wniesiona przez Panią
Annę Gelio-Stępniewską na Wójta Gminy Zbójna w sprawie nie rozpatrzenia wniosku
o zmianę przeznaczenia działek Nr 75/7 i 75/10 w obrębie Siwiki, Gmina Zbójna w zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójna jest zasadna odnośnie nieudzielenia odpowiedzi w ustawowym teminie na wniosek Skarżącej
z dnia 2013.12.03.
2. Wójt Gminy Zbójna w dniu 2014.02.25 ogłosił termin składnia wniosków
do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania w Gminie Zbójna do dnia 2014.04.30, o czym zostali powiadomieni mieszkańcy Gminy Zbójna i inni zainteresowani
w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Wniosek Pani Anny Gelio-Stępniewskiej z dnia 2013.12.03 (wniesiony przed ogłoszeniem terminu składania wniosków do zmiany Studium) zostanie potraktowany jako formalnie złożony i skierowany do rozpatrzenia, o czym informował Skarżącą Wójt Gminy Zbójna pismem PP.6710.1.2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.
4. O sposobie załatwienia wniosku Skarżąca zostanie powiadomiona. Przewiduje się termin opracowania i uchwalenia Studium w ciągu co najmniej 1 roku.
§ 2. Niniejszą uchwałę należy przekazać wnoszącej skargę i Wojewodzie Podlaskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Jan GawrychData dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 1 wrz 2014 13:15
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Elżbieta Parzych
Artykuł był czytany: 896 razy