BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr II/43/14 Rady Gminy Zbójna

z dnia: 18 grudnia 2014 roku
w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015.
Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 i poz. 1146) po konsultacjach
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
Rada Gminy Zbójna uchwala, co następuje:

§ 1. Program Współpracy Gminy Zbójna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015, określa załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady


Andrzej Lemański

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 sty 2015 11:03
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 1163 razy