BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR III/4/15 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: z dnia 16 lutego 2015 r.
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy Zbójna na 2016 rok.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Andrzej Lemański

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 18 mar 2015 11:33
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 769 razy