BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR III/3/15 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 16 lutego 2015 r.
w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z siedzibą w Małym Płocku przez Gminę Zbójna
w charakterze członka zwyczajnego.
2. Organizację, zadania oraz tryb pracy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, określi Statut przyjęty przez Walne Zebranie Członków.

§2. Do reprezentowania Gminy Zbójna w Stowarzyszeniu ustanawia się Wójta Gminy Zbójna.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Andrzej LemańskiData dodania:
Data upublicznienia: środa, 18 mar 2015 11:35
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 801 razy