BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IV/15/15 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie: powierzenia Gminie Turośl zadania publicznego dotyczącego zarządzania drogami
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę powierzenia Gminie Turośl prowadzenia zadania publicznego dotyczącego zarządzania częścią drogi gminnej o nr 104477B, figurującą w obrębie ewidencyjnym Nr 0015 Siwiki jako działka Nr 166 o powierzchni 0,6360 ha oraz drogą figurującą w obrębie ewidencyjnym Nr 0019 Zbójna jako działka nr 1634/2 o powierzchni 1,2929 ha, które bezpośrednio graniczą z gruntami miejscowości Cieciory.
§ 2. Powierzenie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Wójtem Gminy Zbójna a Wójtem Gminy Turośl, regulującego zadania, obowiązki i rozliczenia finansowe.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Lemański

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 kwi 2015 14:49
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 785 razy