BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IV/14/15 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie: ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej
Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dietę dzienną przysługującą przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Zbójna w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) za udział w sesjach Rady Gminy.
§ 2. Traci moc uchwała Nr III/17/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Lemański

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 kwi 2015 15:09
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 786 razy