BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR V/19/15 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 26 czerwca 2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbójna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532) po zapoznaniu się z;
— Sprawozdaniem w wykonania budżetu Gminy Zbójna na 2014 rok;
— Sprawozdaniem finansowym;
— Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku;
— Informacją o stanie mienia Gminy Zbójna;
— Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Wójtowi Gminy Zbójna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy na rok 2014.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Andrzej Lemański
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 6 lip 2015 14:24
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 756 razy