BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR V/40/15 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 26 czerwca 2015 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318 z 2014 r. poz. 379, 1072) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na powołanie i przystąpienie do stowarszyszenia pod nazwą „Łomżyńskie Forum Samorządowe” na zasadach określonych w projekcie statutu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. Członkami stowarzyszenia będą jednostki samorządowe oraz osoby fizyczne i prawne funkcjonujące na obszarze działania stowarzyszenia.
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Zbójna do wskazania przedstawiciela reprezentującego Gminę Zbójna na zebraniu członków założycieli powołujących stowarzyszenie, a także dokonywania wszelkich niezbędnych czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia.
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Zbójna do wskazania delegatów, reprezentujących Gmnię Zbójna w organach stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe.
§ 4. Składki członkowskie, wynikające z przynależenia Gminy Zbójna do stowarzyszenia pod nazwą Łomżyńskie Forum Samorządowe opłacane będą z budżetu gminy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Andrzej Lemański
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 6 lip 2015 14:50
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 781 razy