BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VII/48/15 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 28 września 2015 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na darowiznę drogi gminnej na rzecz Powiatu Łomżyńskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 13 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 i 1265)uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w formie darowizny na rzecz Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości stanowiącących własność Gminy Zbójna, zapisanych w Księdze Wieczystej KW. LM1L/00024944/3, użytkowanych jako droga, położonych w obrębie ewidencyjnym Kuzie na działkach: Nr 554 o powierzchni 0,99 ha, Nr 555/1 o powierzchni 0,26 ha i Nr 588/5 o powierzchni 0,01 hazgodnie z projektem podziału, stanowiacym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Celem, na który przeznacza się darowane nieruchomości jest projektowana droga powiatowa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

 

Andrzej Lemański

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 9 lis 2015 11:21
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1006 razy