BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VIII/51/15 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 23 października 2015 r.
w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015 r. poz. 1045) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 oraz art. 50 ust. 1, 2, 3, 5, 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693, 1045) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.1.Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej ustawą.

2. Świadczeniobiorcy, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy zwracają wydatki za usługi opiekuńcze na zasadach określonych w poniższej tabeli:

 

Dochód na osobę w stosunku do kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.   wyrażony w %


wysokość opłaty w % ustalona od wartości godziny usług dla:


osób samotnych oraz osób samotnie gospodarujących


osób w rodzinie


do 100 %


bezpłatnie


bezpłatnie


101 % - 150 %


22 %


44 %


151 % - 200 %


44


64


201 % - 250 %


64


96


251 % i powyżej


100


100

 

3. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się jako równowartość 1,5 % kwoty najniższej emerytury, a koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się jako równowartość 2% kwoty najniższej emerytury ogłoszonej w komunikacie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim, obowiązującej w dniu wydania decyzji w sprawie.

4. Opłata za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny, o której mowa w ust. 3, wskaźnika odpłatności określonego w procentach, o którym mowa w ust. 2 oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.

5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest do 10-go dnia miesiąca następnego po miesiącu świadczenia usług przelewem na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej lub gotówką do Kasy Banku Spółdzielczego w Zbójnej.

6. Niewpłacone należności będą podlegać przymusowemu ściąganiu w trybie przepisów o postepowaniu egzekucyjnym w administracji .

§ 2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie, z tytułu opłat określonych w ustawie oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, Kierownik GOPS w Zbójnej, który wydał decyzję w sprawie zwrotu należności, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, może odstąpić od żądania takiego zwrotu, umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli:

1) usługobiorca poniósł wydatki związane z chorobą lub śmiercią członka rodziny;

2) usługobiorca poniósł straty w wyniku klęski żywiołowej, zdarzenia losowego lub innych  
wypadków losowych;

3) wystąpiły inne szczególnie uzasadnione okoliczności powodujące istotne pogorszenie sytuacji materialnej osoby samotnie gospodarującej lub rodziny

§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/24/2011 Rady Gminy Zbójna z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Andrzej Lemański

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 9 lis 2015 11:23
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 775 razy