BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr IX/55/15 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 16 grudnia 2015 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2016 rok

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 ze. zm.)

Rada Gminy Zbójna uchwala, co następuje:

§ 1.Dochody budżetu w wysokości 15 713 936,00 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 14 369 136,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 1 344 800,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.Wydatki budżetu w wysokości 14 717 913,00 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 12 868 913,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 1 849 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

 

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1)         ogólną w wysokości   - 147 179,00 zł,

2)         celową w wysokości   - 87 538,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

3)         celową w wysokości   - 31 880,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

 

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 6. Nadwyżka budżetu w wysokości 996 023,00 zł, w całości zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

 

§ 7. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 996 023,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:


  1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  - w kwocie 1 700 000,00 zł;
  2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 194 000,00 zł.

 

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 44 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 43 350 ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1200,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 1500,00zł i wydatki w kwocie 1 600,00zł związane z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 310 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 11. Upoważnia się Wójta do:


  1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów i zobowiązań określonych przez Radę Gminy.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem wydatków między działami.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

8. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20 000,00 zł,

9. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

                                                                                                                     Przewodniczący Rady

 

                                                                                                                        Andrzej Lemański

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 gru 2015 08:27
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 829 razy