BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr IX/58/15 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 16 grudnia 2015 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777 i poz. 1890) Rada Gminy Zbójna uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Określa się następujące stawki roczne podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Zbójna:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 605,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 825,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 880,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)


Stawka podatku

(w złotych)


nie mniej niż


mniej niż


oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


inne systemy zawieszenia osi jezdnych


1


2


3


4


Dwie osie


12


13


   880,00


   990,00


13


14


   935,00


1 100,00


14


15


   990,00


1 210,00


15


15


1 100,00


1 540,00


Trzy osie


12


17


1 210,00


1 540,00


17


19


1 320,00


1 650,00


19


21


1 430,00


1 760,00


21


23


1 540,00


1 870,00


23


25


1 650,00


1 980,00


25


25


1 760,00


2 090,00


Cztery osie i więcej


12


25


1 760,00


1 980,00


25


27


1 870,00


2 090,00


27


29


1 980,00


2 200,00


29


31


2 090,00


2 750,00


31


31


2 200,00


2 750,00

 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie       -   825,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie -   935,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton     - 1045,00 zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)


Stawka podatku (w złotych)


nie mniej niż


mniej niż


oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


inne systemy zawieszenia osi jezdnych


1


2


3


4


Dwie osie


12


18


    990,00


1 210,00


18


25


1 210,00


1 540,00


25


31


1 430,00


1 870,00


 


 


1650,00


2 200,00


Trzy osie i więcej


12


40


1 650,00


2 090,00


40


40


1 980,00


2 860,00

 

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 605,00 zł;

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)


Stawka podatku (w złotych)


nie mniej niż


mniej niż


oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


inne systemy zawieszenia osi jezdnych


1


2


3


4


Jedna oś


12


18


605,00


715,00


18


25


660,00


770,00


25


25


715,00


805,00


Dwie osie


12


28


770,00


880,00


28


33


805,00


1 045,00


33


38


         1 045,00


1 540,00


38


38


         1 430,00


2 035,00


Trzy osie i więcej


12


38


935,00


1 210,00


38


38


         1 100,00


1 540,00

 

7) od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 

a) mniejszej niż 22 miejsca                 – 1 045,00 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 1 430,00 zł.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/51/11 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący

Andrzej Lemański

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 gru 2015 08:38
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 933 razy